Erste Bank a.d. Novi Sad: Stabilan i zdrav rast u 2012. kroz podršku stanovništvu i privredi

Ključni rezultati poslovanja u 2012. godini

Finansijski pokazatelji na dan 31.decembar 2012. godine obračunati su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

  • Bilansna suma je uvećana za 12,0%, sa 72,1 milijardi dinara na kraju 2011. godine na 80,7           milijardi dinara na kraju 2012. godine.
  • Ukupni krediti u odnosu na kraj 2011. su povećani za 21,1% i iznose 55,6 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 10,54% i iznose 62,0 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima su u odnosu na kraj 2011. godine povećani za 34,4% i iznose 37,8 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju 2012. godine iznosi 1.250,1 miliona dinara, što je 58,4% više nego u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 789,0  miliona dinara.

 

„Po mnogo čemu je 2012. godina bila veoma uspešna za Erste Banku, uprkos neizvesnom poslovnom okruženju. Pre svega, intenzivirali smo kreditnu podršku klijentima, što se pozitivno odrazilo i na finansijski rezultat banke. Istovremeno, kroz inovativne proizvode omogućili smo klijentima nove načine štednje, što smatramo i svojom specifičnom obavezom, imajući u vidu 200-godišnju tradiciju Erste štednje. Dalje, diverzifikovali smo izvore finansiranja banke emitovanjem dinarskih korporativnih obveznica, i to na način koji predstavlja pionirski iskorak na našem tržištu. Veoma značajnim smatramo i razvijanje direktne saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, poput EBRD, EIB i KfW, putem koje smo našim klijentima omogućili pristup specifičnim i povoljnim kreditnim linijama““, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ukupni krediti u odnosu na kraj 2011. su povećani za 21,1% i iznose 55,6 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 10,54% i iznose 62,0 milijardi dinara.

U odnosu na kraj 2011. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima su uvećani za 11,0% i iznose 25,5 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 18,1% u odnosu na kraj 2011. godine i iznose 27,2 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima su u odnosu na kraj 2011. godine povećani za 34,4% i iznose 37,8 milijardi dinara. Depoziti pravnih lica su u istom periodu povećani za 8,9% i iznose 11,7 milijardi dinara.

Tokom 2012. godine je za 32,2% uvećan broj korisnika alternativnih kanala distribucije tako da sada više od 100 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i telefonsko bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 300 hiljada.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju 2012. godine ostvarila 12,4% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine, dok su operativni rashodi porasli za 10,7%. Operativna dobit na kraju ove godine je za 16,3% veća u odnosu na isti period prethodne i iznosi 1.878 miliona dinara, dok je prošle godine iznosila 1.614 miliona dinara.

Ukupan finansijski rezultat na kraju 2012. godine iznosio je 1.250,1 miliona dinara što je 58,4% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosio 789,0 miliona dinara. Deo finansijskog rezultata od 176,37 miliona dinara (14,1%) je efekat priznavanja odloženih poreskih sredstava po osnovu neiskorišćenih prenosivih poreskih gubitaka ranijih godina, a zbog izvesnosti ostvarenja dovoljnih iznosa budućih oporezivih dobitaka u narednom periodu od 5 godina.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad će i u 2013. godini nastaviti da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima, konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti te razvijenu politiku upravljanja rizicima, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.