Erste Grupa u prvih devet meseci 2013. godine beleži neto dobit od 430,3 miliona EUR; opadaju troškovi rizika

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

  • Neto prihod od kamata je u prvih devet meseci 2013. godine opao na 3.651,6 miliona EUR (prvih devet meseci 2012: 3.968,9 miliona EUR) do čega je došlo usled oslabljene tražnje za kreditima i niskih tržišnih kamatnih stopa. Neto prihod od naknada i provizija povećan je sa 1.284,3 miliona  EUR u prvih devet meseci 2012 na 1.346,3 miliona EUR na osnovu većeg prihoda od poslovanja sa hartijama od vrednosti. Neto rezultat trgovanja je poboljšan sa 191,4 miliona EUR na 241,0 miliona EUR.
  • Operativni prihod je iznosio 5.238,9 miliona EUR (-3,8% u odnosu na prvih devet meseci 2012: 5.444,6 miliona EUR). Striktno upravljanje troškovima umanjilo je opšte administrativne rashode u prvih devet meseci 2013. godine za 2,9%, sa 2.826,1 milion EUR na 2.743,0 miliona EUR. To je dovelo do operativnog rezultata od 2.495,9 miliona EUR (-4.7% u odnosu na prvih devet meseci 2012: 2.618,5 miliona EUR) i odnosa troškova i prihoda od 52,4% (prvih devet meseci 2012: 51,9%).
  • Troškovi rizika su zabeležili pozitivan trend i opali u prvih devet meseci 2013. godine za 14,0% na 1.260,0 miliona EUR, odnosno 129 baznih poena prosečnih kredita klijentima, sa 1.465,3 miliona EUR, odnosno 146 baznih poena u prvih devet meseci 2012. godine. Koeficijent NPL se zadržao na 9,6% na dan 30. septembar 2013. (na kraju 2012: 9,2%), zbog pada ukupnih kredita i priliva NPL u poslovima sa komercijalnim nekretninama. Koeficijent pokrivenosti NPL se poboljšao na 63,0% (na kraju 2012: 62,6%).
  • Ostali operativni rezultat je iznosio -578,5 miliona EUR u odnosu na -214,0 miliona EUR u prvih devet meseci 2012. godine. Ovo kretanje je uglavnom moglo da se pripiše neponavljanju, sve u svemu, pozitivnih jednokratnih efekata u prvih devet meseci 2012, kao i negativnih jednokratnih efekata (prodaja podružnice u Ukrajini, vanredni porezi u Mađarskoj, otpis gudvila u Hrvatskoj) od 157,4 miliona EUR u prvih devet meseci 2013. godine. Porezi na banke i finansijske transakcije propisani u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su negativan uticaj od 247,1 milion EUR (prvih devet meseci 2012: 173,0 miliona EUR). Porezi na dobit zabeležili su pozitivan jednokratni efekat od 127,7 miliona EUR u Rumuniji.
  • Neto dobit po odbitku manjinskih interesa[1] u prvih devet meseci 2013. godine iznosila je 430,3 miliona EUR u odnosu na dobit od 597,3 miliona EUR u prethodnoj godini čemu su doprineli jednokratni efekti.
  • Posle dokapitalizacije od 660,6 miliona EUR i potpune otplate participativnog kapitala od 1,76 milijardi EUR, sopstveni kapital[2] je bio na nivou od 11,8 milijardi EUR (na kraju 2012. godine: 12,9 milijardi EUR). Osnovni kapital je na dan 30. septembra 2013. godine iznosio 10,8 milijardi EUR (na kraju 2012. godine: 11,8 milijardi EUR). Do smanjenja rizične aktive na 99,0 milijardi EUR (na kraju 2012. godine: 105,3 milijarde EUR) došlo je prvenstveno usled dekonsolidacije ukrajinske podružnice, manje izloženosti i aktuelnog prelaska na kreditiranje uz obezbeđenje. Bazni koeficijent osnovnog kapitala (ukupan rizik; Bazel 2,5) iznosio je 10,9% (na kraju 2012: 11,2%).
  • Bilansna suma je na dan 30. septembra 2013. godine iznosila 207,9 milijardi EUR (na kraju 2012. godine: 213.8 milijardi EUR). Pad od početka godine mogao se pripisati prvenstveno nižem obimu aktive i promenama procenjene vrednosti. Osnovni depozitni potencijal bio je stabilan na nivou od 122,1 milijarde EUR, dok su krediti i plasmani klijentima opali na 129,5 milijardi EUR na datum izveštavanja. Ovo potonje je bilo odraz oslabljene tražnje za kreditima u većini poslovnih linija. Odnos kredita i depozita se poboljšao na 106,1% na dan 30. septembar 2013. godine (na kraju 2012: 107,2%).

 

„Uprkos nizu vanrednih uticaja, kao što su porezi na bankarske usluge, troškovi povezani s izlaskom grupe iz Ukrajine i otpisi gudvila, Erste Grupa je u prvih devet meseci 2013. godine zabeležila neto dobit od 430,3 miliona EUR“, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja rezultata. „Mada je obim kredita klijentima opao na datum izveštavanja, u trećem kvartalu je bilo nekih ohrabrujućih znakova obnovljenog rasta kredita – u skladu sa boljim makroekonomskim rezultatima – naročito u Austriji i Češkoj Republici. Jednako vredno pažnje je i prvo vidljivo međukvartalno poboljšanje koeficijenta NPL u dosta poslednjih godina”, nastavio je Trajhl. „U trećem kvartalu su najznačajniji događaji bili potpuna otplata participativnog kapitala i uspešna emisija akcija što je potpuni koeficijent CET1 (Bazel 3) poguralo na komotnih 10,3%“, zaključio je Trajhl.

Ukratko o rezultatima u pogledu dobiti

Uprkos smanjenju operativnih troškova, operativni rezultat je u prvih devet meseci 2013. godine opao na 2.495,9 miiona EUR (-4,7% u odnosu na 2.618,5 miliona EUR u prvih devet meseci 2012. godine) zbog nižeg operativnog prihoda.

Operativni prihod u prvih devet meseci 2013. godine je iznosio 5.238,9 miliona EUR (prvih devet meseci 2012: 5.444,6 miliona EUR). Do pada od 3,8% došlo je uglavnom usled nižeg neto prihoda od kamata (-8,0% na 3.651,6 miliona EUR) što nije u potpunosti kompenzovano porastom neto rezultata trgovanja (+25,9% na 241,0 miliona EUR) i većim neto prihodom od naknada i provizija (+4,8% na 1.346,3 miliona EUR).

Opšti administrativni rashodi su opali za 2,9% na 2.743,0 miliona EUR (u prvih devet meseci 2012: 2.826,1 milion EUR). To je dovelo do odnosa troškova i prihoda od 52,4% (u prvih devet meseci 2012: 51,9%).

Neto dobit po odbitku manjinskih interesa je opala sa 597,3 miliona EUR u prvih devet meseci 2012. godine, čemu su doprineli ukupno pozitivni jednokratni efekti, na 430,3 miliona EUR.

Gotovinski prinos na kapital, tj. prinos na kapital korigovan za bezgotovinske rashode kao što su ispravka vrednosti gudvila i proporcionalna amortizacija odnosa sa klijentima, iznosio je 5,3% (prijavljen ROE: 4,5%) u odnosu na 8,5% u prvih devet meseci 2012 godine (prijavljen ROE: 6,3%).  Gotovinska dobit po akciji za prvih devet meseci 2013 godine bila je 1,06 EUR (prijavljena EPS: 0,85 EUR) u odnosu na 1,82 EUR (prijavljena EPS: 1,26 EUR) za prvih devet meseci 2012.

Bilansna suma, na nivou od 207,9 milijardi EUR, opala je za 2,8% u odnosu na kraj 2012. godine. Rizična aktiva je opala za 6,0% na nivo od 99,0 milijardi EUR (na kraju 2012: 105,3 milijarde EUR).

Posle dokapitalizacije od 660,6 miliona EUR i potpune otplate participativnog kapitala u iznosu od 1,76 milijardi EUR, koeficijent solventnosti je na dan 30. septembra 2013. godine bio na nivou od 15,8% (na kraju 2012. godine: 15,5%), znatno iznad zakonom zahtevanog minimuma. Bazni koeficijent osnovnog kapitala u odnosu na ukupan rizik i kako je definisan Bazelom 2,5 iznosio je 10,9% na dan 30. septembar 2013. godine (na kraju 2012: 11,2%).

Perspektiva

Erste Grupa potvrđuje svoje očekivanje da će se ekonomski rezultati u centralnoj i istočnoj Evropi i dalje blago popravljati do kraja 2013. godine. Ipak, ne očekuje se da u preostalom delu 2013. godine značajno poraste tražnja za kreditima. Erste Grupa očekuje da u 2013. godini operativni rezultat opadne za do 5% zbog toga što će očekivani niži operativni prihod biti samo delimično kompenzovan nižim operativnim troškovima. Procenjuje se da će u 2013. godini troškovi rizika Erste Grupe opasti za približno 10-15%, uglavnom usled očekivanog poboljšanja situacije u pogledu rizika u Rumuniji. Ovo očekivanje isključuje bilo kakve negativne efekte potencijalnog programa podrške deviznim dužnicima u Mađarskoj. Očekuje se da u 2013. godini porezi na bankarske usluge (izuzimajući poreze na finansijske transakcije) u Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj u iznosu od približno 260 miliona EUR pre odbitka poreza (približno 200 miliona EUR po odbitku poreza) i dalje negativno utiču na neto dobit. Erste Grupa i dalje očekuje da u 2013. godini segment poslova sa stanovništvom i MSP u Rumuniji ponovo postane profitabilan (bez obzira na vanredan uticaj poreza).

II. KRETANJE DEVIZNIH KURSEVA

Kursevi na kraju perioda

Prosečni kursevi

  Sept. 2013. Dec. 2012. Promena Prvih devet meseci 2013. Prvih devet meseci 2012. Promena
EUR/CZK 25,73 25,15 -2,3% 25,75 25,14 -2,4%
EUR/RON 4,46 4,44 -0,4% 4,41 4,44 0,6%
EUR/HUF 298,15 292,30 -2,0% 296,79 291,19 -1,9%
EUR/HRK 7,62 7,56 -0,8% 7,56 7,52 -0,6%
EUR/RSD 115,00 112,05 -2,6% 112,69 112,88 0,2%
EUR/UAH 11,06 10,62 -4,1% 10,72 10,34 -3,7%
Pozitivna promena = apresijacija u odnosu na EUR, negativna promena = depresijacija u odnosu na EUR


 

Prilog

Napominjemo da tabele mogu sadržati zaokružene razike.

i. BILANS USPEHA (MSFI) ERSTE GRUPE

u milionima EUR Prvih devet meseci 2013. Prvih devet meseci 2012. Promena
Neto prihod od kamata 3.651,6 3.968,9 -8,0%
Rezervisanja po plasmanima -1.260,0 -1.465,3 -14,0%
Neto prihod od provizija i naknada 1.346,3 1.284,3 4,8%
Neto rezultat iz trgovanja 241,0 191,4 25,9%
Opšti administrativni rashodi -2.743,0 -2.826,1 -2,9%
Ostali operativni rezultat -578,5 -214,0 >100,0%
Rezultat od finansijskih instrumenata - prema fer vrednosti -55,0 36,3 nr 
Rezultat od finansijskih sredstava - raspoloživih za prodaju -10,2 19,2 nr 
Rezultat od finansijskih sredstava - koja se drže do dospeća 1,5 -19,3 nr 
Dobit/gubitak pre oporezivanja 593,6 975,4 -39,1%
Porezi na dobit -31,0 -251,1 -87,7%
Neto dobit/gubitak za period 562,6 724,3 -22,3%
Udeo manjinskih akcionara 132,3 127,0 4,2%
Udeo vlasnika matičnog preduzeća 430,3 597,3 -28,0%

II. SKRAĆENI IZVEŠTAJ O SVEOBUHVATNOM PRIHODU

u milionima EUR Prvih devet meseci 2013. Prvih devet meseci 2012. Promena
Neto dobit/-gubitak pre odbitka manjinskih udela 562,6 724,3 -22,3%
Raspoloživ za prodaju - rezerva (uključujući kursne razlike) -74,5 898,2 nr 
Hedž toka gotovine - rezerva (uključujući kursne razlike) -70,0 4,3 nr 
Aktuarski dobici i gubici 0,0 0,0 nr 
Kursne razlike -63,7 -7,5 >100,0%
Odloženi porezi na stavke koje se priznaju direktno u kapitalu 51,5 -209,6 nr 
Ostali sveohuhvatni prihod – ukupno -156,7 685,4 nr 
Ukupni sveobuhvatni prihod 405,9 1.409,7 -71,2%
Udeo manjinskih akcionara 49,3 420,7 -88,3%
Udeo vlasnika matičnog preduzeća 356,6 989,0 -63,9%

 

III. BILANS STANJA (MSFI) ERSTE GRUPE

u milionima EUR Sept. 2013. Dec. 2012. Promena
AKTIVA      
Gotovina i sredstva kod centralnih banaka 10.556 9.740 8,4%
Plasmani kreditnim institucijama 9.113 9.074 0,4%
Plasmani klijentima 129.492 131.928 -1,8%
Rezervisanja po plasmanima -7.899 -7.644 3,3%
Derivativni finansijski instrumenti 8.718 13.289 -34,4%
Sredstva namenjena trgovanju 7.289 5.178 40,8%
Finansijska sredstava – prema fer vrednosti kroz bilans uspeha 575 716 -19,7%
Finansijska sredstava - raspoloživa za prodaju 20.508 22.418 -8,5%
Finansijska sredstava - koja se drže do dospeća 18.193 18.975 -4,1%
Udeli u pridruženim kompanijama prikazani po metodu učešća 217 174 24,8%
Nematerijalna ulaganja 2.766 2.894 -4,4%
Osnovna sredstva 2.108 2.228 -5,4%
Investicione nepokretnosti 941 1.023 -8,0%
Tekuća poreska sredstva 98 128 -23,3%
Odložena poreska sredstva 852 658 29,6%
Sredstva namenjena prodaji 106 708 -85,1%
Ostala sredstva 4.219 2.338 80,5%
Ukupna aktiva 207.852 213.824 -2,8%
       
OBAVEZE I KAPITAL      
Depoziti banaka 22.946 21.822 5,2%
Depoziti klijenata 122.060 123.053 -0,8%
Dužničke HoV u emisiji 27.232 29.427 -7,5%
Ispravka vrednosti za portfolio hedžove po fer vrednosti 870 1.220 -28,7%
Derivativni finansijski instrumenti 7.318 10.878 -32,7%
Obaveze iz trgovanja 448 481 -6,8%
Rezervisanja 1.474 1.488 -0,9%
Tekuće poreske obaveze 89 53 68,3%
Odložene poreske obaveze 200 324 -38,1%
Obaveze povezane sa sredstvima namenjenim prodaji 0 339 na 
Ostale obaveze 4.613 3.077 49,9%
Subordinirane obaveze 5.310 5.323 -0,2%
Ukupan kapital 15.290 16.339 -6,4%
Udeo manjinskih akcionara 3.491 3.483 0,2%
Udeo vlasnika matičnog preduzeća 11.800 12.855 -8,2%
Ukupne obaveze i kapital 207.852 213.824 -2,8%

[1] Pojam „neto dobit/gubitak za period po odbitku manjinskih interesa“ odgovara pojmu „neto dobit/gubitak za period koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“.
[2] Pojam „sopstveni kapital“ odgovara pojmu „ukupan kapital koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“.