Erste Grupa u 1. kvartalu 2013. godine beleži neto dobit od 176,2 miliona EUR; opadaju troškovi rizika

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

  • Neto prihod od kamata je u 1. kvartalu 2013. godine opao na 1.240,6 miliona EUR (u 1. kvartalu 2012: 1.336,9 miliona EUR), do čega je došlo uglavnom usled oslabljene tražnje za kreditima, niskih kamatnih stopa, kao i daljeg uticaja smanjenja sporedne aktive. Neto prihod od naknada i provizija povećan je sa 430,3 miliona EUR na 448,2 miliona EUR na osnovu većeg prihoda od poslovanja s hartijama od vrednosti. Neto rezultat trgovanja je opao sa 93,6 miliona EUR u 1. kvartalu 2012. godine na 77,8 miliona EUR.
  • Operativni prihod je iznosio 1.766,6 miliona EUR (-5,1% u odnosu na 1.860,8 miliona EUR u 1. kvartalu 2012. godine). Striktno upravljanje troškovima umanjilo je opšte administrativne troškove u 1. kvartalu 2013. godine za 1,5% sa 945,1 milion EUR na 931,2 miliona EUR. Operativni rezultat je iznosio 835,4 miliona EUR (u 1. kvartalu 2012: 915,7 miliona EUR). Odnos troškova i prihoda se pogoršao sa 50,8% na 52,7%.
  • Troškovi rizikoa su zabeležili pozitivan trend i opali u 1. kvartalu 2013. godine za 30,7% na 402,2 miliona EUR, odnosno 123 bazna poena prosečnih kredita klijentima, sa 580,6 miliona EUR, odnosno 172 bazna poena u 1. kvartalu 2012. godine. Nivoi rezervisanja su opali ili bili stabilni na svim glavnim tržištima, s izuzetkom Hrvatske i Srbije. Koeficijent NPL se neznatno povećao na 9,4% na dan 31. marta 2013. godine (na kraju 2012: 9,2%). Koeficijent pokrivenosti NPL je ostao stabilan na 62,4% (na kraju 2012: 62,6%).
  • Ostali operativni rezultat je bio -103,3 miliona EUR u odnosu na 131,2 miliona EUR u 1. kvartalu 2012. godine. Ovo kretanje je u celini moglo da se pripiše neponavljanju pozitivnog jednokratnog efekta (otkupa instrumenata osnovnog i dopunskog kapitala u 1. kvartalu 2012. godine) u iznosu od 250,6 miliona EUR. Porezi na banke propisani u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su negativan uticaj od 71,6 miliona EUR (u 1. kvartalu 2012: 57,0 miliona EUR).
  • Neto dobit po odbitku manjinskih interesa[1] u 1. kvartalu 2013. godine iznosila je 176,2 miliona EUR. Neto dobiti za 1. kvartal 2012. godine od 346,5 miliona EUR doprineli su pozitivni jednokratni efekti.
  • Kapital[2] je ostao nepromenjen na nivou od 12,9 milijardi EUR. Bazni osnovni kapital je na dan 31. marta 2013. godine bio 11,8 milijardi EUR (na kraju 2012: 11,8 milijardi EUR). Gotovo nepromenjena rizična aktiva od 105,1 milijarde EUR (na kraju 2012: 105,3 milijarde EUR) dovela je do baznog koeficijenta osnovnog kapitala (ukupan rizik; Bazel 2,5) od 11,2% (na kraju 2012: 11,2%).
  • Bilansna suma na dan 31. marta 2012. godine bila je na nivou od 213,0 milijardi EUR. Blagi pad od početka godine prvenstveno se mogao pripisati revalorizacionim promenama. Depozitna baza je bila stabilna na nivou od 123,1 milijarde EUR, dok su plasmani klijentima opali na 130,3 milijarde EUR prvenstveno usled opadanja kreditiranja stanovništva i MSP. Odnos kredita i depozita se poboljšao na 105,9% na dan 31. marta 2013. godine (na kraju 2012: 107,2%).

„Erste Grupa je u prvom kvartalu 2013. godine zabeležila dobit od 176,2 miliona EUR. Mada su na rezultat u pogledu neto dobiti opet negativno uticali visoki porezi na banke u iznosu od 71,6 miliona EUR pre oporezivanja, u ovom kvartalu nije došlo ni do kakvih drugih vanrednih pozitivnih ni negativnih efekata. Ovo je solidan rezultat u uslovima ograničenog ekonomskog rasta i neprekidnog opadanja kamatnih stopa“, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja rezultata za prvi kvartal 2013. godine. „Posebno je značajno poboljšanje rezultata naše banke u Rumuniji. U tržišnom ambijentu koji i dalje predstavlja izazov, mere za restrukturiranje su proizvele prve pozitivne efekte. Operativni rezultat je ostao stabilan u odnosu na prošlu godinu, troškovi rizika su znatno opali, a neto rezultat je bio blizu tačke rentabiliteta“, nastavio je Trajhl. „Uz odnos kredita i depozita od gotovo 106%, naše stanje likvidnosti je i dalje odlično. Osim toga, bazni koeficijent osnovnog kapitala (Bazel 2,5) isključujući neraspoređenu dobit za ovaj kvartal iznosio je solidnih 11,2%“, zaključio je Treichl.

Ukratko o rezultatima u pogledu prihoda

Uprkos smanjenju operativnih troškova, operativni rezultat je u prvom kvartalu 2013. godine opao na 835,4 miliona EUR (-8,8% u odnosu na 915,7 miliona EUR u 1. kvartalu 2012. godine) zbog nižeg operativnog prihoda.

 

Operativni prihod je u prvom kvartalu 2013. godine iznosio 1.766,6 miliona EUR (u 1. kvartalu 2012: 1.860,8 miliona EUR). Do pada od 5,1% došlo je uglavnom usled nižeg neto prihoda od kamata (-7,2% na 1.240,6 miliona EUR) i nižeg neto rezultata trgovanja (-16,9% na 77,8 miliona EUR), što nije u potpunosti kompenzovano porastom neto prihoda od naknada i provizija (+4,2% na 448,2 miliona EUR).

 

Opšti administrativni troškovi su opali za 1,5% na 931,2 miliona EUR (u 1. kvartalu 2012: 945,1 milion EUR). To je dovelo do odnosa troškova i prihoda od 52,7% (u 1. kvartalu 2012: 50,8%).

 

Neto dobit po odbitku manjinskih interesa je opala sa 346,5 miliona EUR u prvom kvartalu 2012. godine, čemu su doprineli pozitivni jednokratni efekti, na 176,2 miliona EUR.

 

Gotovinski prinos na kapital, tj. prinos na kapital korigovan za bezgotovinske rashode kao što su ispravka vrednosti gudvila i proporcionalna amortizacija odnosa sa klijentima, iznosio je 5,8% za prvi kvartal 2013. godine (prijavljen ROE: 5,4%) u odnosu na 11,3% za prvi kvartal 2012. godine (prijavljen ROE: 11,2%). Gotovinska dobit po akciji za prvi kvartal 2013. godine bila je 0,39 EUR (prijavljena EPS: 0,36 EUR) u odnosu na 0,83 EUR (prijavljena EPS: 0,80 EUR) u prvom kvartalu 2012. godine.

 

Bilansna suma, na nivou od 213,0 milijardi EUR, opala je za 0,4% u odnosu na kraj 2012. godine. Rizična aktiva je ostala gotovo nepromenjena na nivou od 105,1 milijarde EUR (105,3 milijarde EUR na dan 31. decembra 2012. godine).

 

Koeficijent solventnosti se popravio na 15,9% na dan 31. marta 2013. godine (na kraju 2012: 15,5%), znatno iznad zakonskog minimalnog zahteva. Bazni koeficijent osnovnog kapitala u odnosu na ukupan rizik i kako je definisan Bazelom 2,5 bio je stabilan na nivou od 11,2% na dan 31. marta 2013. godine.

Perspektiva

Erste Grupa očekuje malo poboljšanje ekonomskih rezultata za centralnu i istočnu Evropu u drugoj polovini 2013. godine mada će rast ostati umeren. U skladu s tim, Erste Grupa ima za cilj stabilan operativni rezultat za 2013. godinu. Očekuje se da će se on ostvariti kompenzovanjem neznatno nižeg operativnog prihoda kao rezultata umerene tražnje za kreditima i ambijenta niske kamatne stope nižim operativnim troškovima. Kod troškova rizika grupe za 2013. godinu se očekuje dvocifren procentualni pad, uglavnom zbog verovatnog poboljšanja stanja u pogledu rizika u Rumuniji. Erste Grupa i dalje očekuje da se njena rumunska zavisna banka BCR u finansijskoj 2013. godini vrati u zonu profitabilnosti.

 

KRETANJE DEVIZNIH KURSEVA

Kursevi na kraju perioda

Prosečni kursevi

  Mart 2013. Dec. 2012. Promena 1-3.2013. 1-3.2012. Promena
EUR/CZK 25,74 25,15 -2,3% 25,57 25,08 -2,0%
EUR/RON 4,42 4,44 0,6% 4,39 4,35 -0,8%
EUR/HUF 304,42 292,30 -4,1% 296,63 296,58 0,0%
EUR/HRK 7,59 7,56 -0,5% 7,58 7,56 -0,3%
EUR/RSD 111,78 112,05 0,2% 111,69 108,17 -3,3%
EUR/UAH 10,43 10,62 1,8% 10,72 10,53 -1,9%

 

Pozitivna promena = apresijacija u odnosu na EUR, negativna promena = depresijacija u odnosu na EUR

 

 

 

 

Molimo Vas da za dodatne informacije kontaktirate:

Erste Group, Press Department, 1010 Wien, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849

 

Michael Mauritz,                        Tel: +43 50100 - 19603,                E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.commichael.mauritz@erstegroup.com

Hana Cygonková,                      Tel: +43 50100 - 11675,                E-Mail: hana.cygonkova@erstegroup.comhana.cygonkova@erstegroup.com

Carmen Staicu,                          Tel: +43 50100 - 11681,                E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com

Linda Michalech,                       Tel: +43 50100 - 11676,                E-Mail: linda.michalech@erstegroup.com 

Gertrud Aquea Lamptey           Tel: +43 50100 - 19637                 E-Mail: gertrud.lamptey@erstegroup.com

                                                  alina.costache@erstegroup.com

 

Ovo saopštenje dostupno je i na našem veb sajtu www.erstegroup.com/press.


 

Prilog

i. bilans uspeha (MSFI) Erste grupE

u milionima EUR

1-3.2013.

1-3.2012.

Promena

Neto prihod od kamata

1.240,6

1.336,9

-7,2%

Rezervisanja po plasmanima

-402,2

-580,6

-30,7%

Neto prihod od provizija i naknada

448,2

430,3

4,2%

Neto rezultat iz trgovanja

77,8

93,6

-16,9%

Opšti administrativni rashodi

-931,2

-945,1

-1,5%

Ostali operativni rezultat

-103,3

131,2

nr 

Rezultat od finansijskih instrumenata - prema fer vrednosti

-46,5

41,5

nr 

Rezultat od finansijskih sredstava - raspoloživih za prodaju

11,4

-14,7

nr 

Rezultat od finansijskih sredstava - koja se drže do dospeća

6,6

-6,0

nr 

Dobit/gubitak pre oporezivanja

301,4

487,1

-38,1%

Porezi na dobit

-66,4

-107,2

-38,1%

Neto dobit/gubitak za period

235,0

379,9

-38,1%

Udeo manjinskih akcionara

58,8

33,4

76,0%

Udeo vlasnika matičnog preduzeća

176,2

346,5

-49,1%

II. SKRAĆENI IZVEŠTAJ O SVEOBUHVATNOM PRIHODU

u milionima EUR

1-3.2013.

1-3.2012.

Promena

Neto dobit/-gubitak pre odbitka manjinskih udela

235,0

379,9

-38,1%

Raspoloživ za prodaju - rezerva (uključujući kursne razlike)

5,2

396,4

-98,7%

Hedž toka gotovine - rezerva (uključujući kursne razlike)

-7,3

3,1

nr 

Aktuarski dobici i gubici

0,0

0,0

nr 

Kursne razlike

-131,9

124,2

nr 

Odloženi porezi na stavke koje se priznaju direktno u kapitalu

8,6

-92,0

nr 

Ostali sveohuhvatni prihod – ukupno

-125,4

431,7

nr 

Ukupni sveobuhvatni prihod

109,6

811,6

-86,5%

Udeo manjinskih akcionara

37,5

157,0

-76,1%

Udeo vlasnika matičnog preduzeća

72,1

654,6

-89,0%

 

 

 


 

III. bILANS STANJA (MSFI) erste grupE

u milionima EUR

Mart 2013.

Dec. 2012.

Promena

AKTIVA

 

 

 

Gotovina i sredstva kod centralnih banaka

7.446

9.740

-23,6%

Plasmani kreditnim institucijama

11.964

9.074

31,8%

Plasmani klijentima

130.335

131.928

-1,2%

Rezervisanja po plasmanima

-7.695

-7.644

0,7%

Derivativni finansijski instrumenti

11.429

13.289

-14,0%

Sredstva namenjena trgovanju

6.512

5.178

25,8%

Finansijska sredstava – prema fer vrednosti kroz bilans uspeha

657

716

-8,2%

Finansijska sredstava - raspoloživa za prodaju

21.190

22.418

-5,5%

Finansijska sredstava - koja se drže do dospeća

19.028

18.975

0,3%

Udeli u pridruženim kompanijama prikazani po metodu učešća

211

174

21,3%

Nematerijalna ulaganja

2.858

2.894

-1,2%

Osnovna sredstva

2.156

2.228

-3,2%

Investicione nepokretnosti

1.011

1.023

-1,2%

Tekuća poreska sredstva

133

128

3,9%

Odložena poreska sredstva

679

657

3,3%

Sredstva namenjena prodaji

618

708

-12,7%

Ostala sredstva

4.458

2.338

90,7%

Ukupna aktiva

212.990

213.824

-0,4%

 

 

 

 

OBAVEZE I KAPITAL

 

 

 

Depoziti banaka

20.678

21.822

-5,2%

Depoziti klijenata

123.124

123.053

0,1%

Dužničke HoV u emisiji

29.811

29.427

1,3%

Ispravka vrednosti za portfolio hedžove po fer vrednosti

1.429

1.220

17,1%

Derivativni finansijski instrumenti

9.314

10.878

-14,4%

Obaveze iz trgovanja

368

481

-23,5%

Rezervisanja

1.494

1.488

0,4%

Tekuće poreske obaveze

73

53

37,7%

Odložene poreske obaveze

292

324

-9,9%

Obaveze povezane sa sredstvima namenjenim prodaji

343

339

1,2%

Ostale obaveze

4.268

3.078

38,7%

Subordinirane obaveze

5.366

5.323

0,8%

Ukupan kapital

16.430

16.338

0,6%

Udeo manjinskih akcionara

3.518

3.483

1,0%

Udeo vlasnika matičnog preduzeća

12.912

12.855

0,4%

Ukupne obaveze i kapital

212.990

213.824

-0,4%

 

 

 

 [1] Pojam „neto dobit/gubitak za period po odbitku manjinskih interesa“ odgovara pojmu „neto dobit/gubitak za period koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“

[2] Pojam „ kapital“ odgovara pojmu „ukupan kapital koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“