Erste Bank a.d. Novi Sad: Stabilan i zdrav rast kroz podršku stanovništvu i privredi nastavljen i u prvom kvartalu 2013.

Ključni rezultati poslovanja u prvom kvartalu 2013. godine

Rezultati poslovanja su obračunati u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Poređenja podataka iz bilansa stanja data su u odnosu na rezultate ostvarene na kraju 2012. godine, a iz bilansa uspeha u odnosu na prvi kvartal 2012. godine.

  • Bilansna suma je uvećana za 13,5%, sa 80,7 milijardi dinara na kraju 2012. godine na 91,6           milijardi dinara na kraju Q1 2013. godine.
  • Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. su povećani za 1,4% i iznose 56,4 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 15,84% i iznose 71,8 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju Q1 2013. godine iznosi 296,8 miliona dinara, što je 15,1% više nego u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 257,9  miliona dinara.

 

„Erste Banka nastavlja da na sveobuhvatan način podržava potrebe stanovništva i privrede Srbije, da ostvaruje stabilan i zdrav rast portfolija i poboljšava finansijski rezultat. Kreditne aktivnosti usmerene prema privredi će naročito biti intenzivirane tokom narednih nekoliko meseci, kada planiramo da plasiramo kreditnu liniju od 50 miliona evra, ugovorenu sa Evropskom investicionom bankom, prvenstveno namenjenu dugoročnom kreditiranju malih i srednjih preduzeća, uz kamatne stope za najmanje pola procentnog poena niže u odnosu na standardne nivoe za ovu vrstu kreditiranja“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. su povećani za 1,4% i iznose 56,4 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 15,84% i iznose 71,8 milijardi dinara.

U odnosu na kraj 2012. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima su uvećani za 0,67% i iznose 25,6 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 0,1% u odnosu na kraj 2012. godine i iznose 27,2 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima su u odnosu na kraj 2012. godine povećani za 2,25% i iznose 38,6 milijardi dinara. Depoziti pravnih lica su u istom periodu povećani za 98,33% i iznose 23,2 milijardi dinara.

Tokom prvog kvartala 2013. godine je za 2,65% uvećan broj korisnika alternativnih kanala distribucije tako da sada skoro 120 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i telefonsko bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 330 hiljada.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju prvog kvartala 2013. godine ostvarila 9,8% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine, dok su operativni rashodi porasli za 5,6%. Operativna dobit na kraju prvog kvartala ove godine je za 18,3% veća u odnosu na isti period prethodne i iznosi 533,9 miliona dinara, dok je prošle iznosila 451,2 miliona dinara.

Usled značajnog rasta kreditiranja tokom nekoliko uzastopnih kvartala, u prvom kvartalu 2013. je ostvareno 1.142,8 miliona dinara prihoda od kamata, što je 15,1% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 992,7 miliona dinara. Prihodi od naknada u prvom kvartalu 2013. manji su za 11,1% u odnosu na isti period prethodne godine, usled manjeg doprinosa jednokratnih prihoda, i iznose 360,8 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine po osnovu prihoda od nakanada ostvareno 406,0 miliona dinara.

Ukupan finansijski rezultat na kraju Q1 2013. godine iznosio je 296,8 miliona dinara što je 15,1% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosio 257,9 miliona dinara.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad i u 2013. godini nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima, konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti te razvijenu politiku upravljanja rizicima, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

 

BILANS USPEHA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI           (u hiljadama dinara)

31.03.2013.

31.03.2012.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 
Dobitak po osnovu kamata

1.142.774

992.654

15,1%

 
Dobitak po osnovu  naknada i provizija

360.803

406.030

-11,1%

 
Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća

0

0

-

 
Neto rashodi/prihodi od kursnih razlika

654.005

-2.130.538

-86,5%

 
Prihodi od dividendi i učešća

25

15

>100%

 
Ostali poslovni prihodi

25.416

3.973

539,7%

 
Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

-262.586

-197.315

33,1%

 
Ostali poslovni rashodi

-997.108

-943.791

5,6%

 
Prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

-626.487

2.126.854

>100%

 
Dobitak pre oporezivanja

296.842

257.882

15,1%

 
Porez na dobit

0

0

-

 
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza

0

0

-

 
Dobitak

296.842

257.882

15,1%

 

 

BILANS STANJA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

31.03.2013.

31.12.2012.

Promena u odnosu na kraj prethodne godine

 
 
Gotovina i sredstva kod NBS

6.794.922

7.370.004

-7,8%

 
Depoziti kod CB i HoV koje se mogu refinansirati kod CB

17.111.145

7.170.274

138,6%

 
Potraživanja za kamatu i naknadu

858.160

357.939

139,8%

 
Dati krediti i depoziti

56.422.930

55.648.156

1,4%

 
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

8.208.543

7.862.110

4,4%

 
Učešća u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju

52

52

0,0%

 
Ostali plasmani

243.193

260.764

-6,7%

 
Nematerijalna ulaganja

321.107

357.551

-10,2%

 
Osnovna sredstva

697.703

729.299

-4,3%

 
Odložena poreska sredstva

172.062

172.062

100,0%

 
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

772.485

762.096

1,4%

 
UKUPNA AKTIVA

91.602.302

80.690.307

13,5%

 
 

 

 

 

 
PASIVA

 

 

 

 
Transakcioni depoziti

20.634.371

12.462.894

65,6%

 
Ostali depoziti

31.728.662

29.348.336

8,1%

 
Primljeni krediti

19.493.372

20.219.867

-3,6%

 
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

1.465.000

1.465.000

100,0%

 
Obaveze po osnovu kamata, naknada

23.884

23.869

0,1%

 
Rezervisanja

471.389

418.652

12,6%

 
Obaveze za poreze

42.638

18.272

133,4%

 
Odložene poreske obaveze

0

0

-

 
Ostale obaveze

4.145.312

3.434.074

20,7%

 
UKUPNO OBAVEZE

78.004.628

67.390.964

15,7%

 
Kapital        
Akcijski i ostali kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 
Rezerve

2.568.585

1.876.159

36,9%

 
Akumulirana dobit

864.614

1.258.709

-31,3%

 
Akumuliran gubitak

0

0

-

 
UKUPNO KAPITAL

13.597.674

13.299.343

2,2%

 
UKUPNO PASIVA

91.602.302

80.690.307

13,5%