Erste Grupa je ostvarila neto dobit od 301,2 miliona EUR u prvoj polovini 2013. godine; troškovi rizika opadaju

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

  • Neto prihod od kamata je opao na 2.431,2 miliona EUR u prvoj polovini 2013. godine (prva polovina 2012. godine: 2.651,7 miliona EUR) u uslovima stalnih izazova u okruženju koje karakteriše slaba tražnja za kreditima i niske kamatne stope na tržištu. Neto prihod od naknada i provizija porastao je sa 865,5 miliona EUR u prvoj polovini 2012. godine na 895,9 miliona EUR, a neto rezultat iz trgovanja sa 121,5 miliona EUR  na 160,5 miliona EUR  zahvaljujući višem prihodu od poslova sa hartijama od vrednosti.
  • Operativni prihod je iznosio 3.487,6 miliona EUR (-4,2% u odnosu na prvo polugođe 2012.: 3.638,7 miliona EUR). Čvrsto upravljanje troškovima dovelo je do smanjenja opštih administrativnih rashoda za 2,4%, sa 1.887,4 miliona EUR  na 1.842,9 miliona EUR  u prvoj polovini 2013. To je donelo operativni rezultat od 1.644,7 miliona EUR  (u prvom polugođu 2012.: 1.751,3 miliona) i odnos troškova i prihoda od 52,8% (u prvom polugođu 2012.: 51,9%).
  • Troškovi rizika zabeležili su pozitivan trend i opali su za 15,3%, na 831,8 miliona EUR, ili za 128 baznih poena prosečnih kredita klijentima u prvoj polovini 2013., sa 981,8 miliona EUR, ili 146 baznih poena, u prvom polugođu 2012. godine. Koeficijent problematičnih kredita (NPL) popeo se na 9,7% na dan 30. juna 2013. godine (na kraju 2012.: 9,2%), vođen opadanjem kreditnog portfolija i prilivom problematičnih kredita u oblasti komercijalnih poslova sa nekretninama.  Koeficijent pokrivenosti problematičnih kredita (NPL) je iznosio 61,7% (na kraju 2012.: 62,6%).
  • Ostali operativni rezultat iznosio je -397,7 miliona EUR  u odnosu na -68,1 miliona EUR  u prvom polugođu 2012. godine. Ovakvo kretanje se uglavnom može pripisati tome što se bilansni pozitivni jednokratni efekti nisu ponovili u prvom polugođu 2012., kao i jednokratnim negativnim efektima (prodaja podružnice u Ukrajini, vanredni porez i avansno plaćanje poreza na aktivu banaka u Mađarskoj) u iznosu od 115,4 miliona EUR u prvih šest meseci 2013. godine. Porezi na aktivu banaka i finansijske transakcije uvedeni u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su negativan uticaj od 184,6 miliona EUR  (u prvom polugođu 2012.: 114,5 miliona EUR ). Na poreze na dobit je pozitivno uticao jednokratni efekat u iznosu od 127,7 miliona EUR u Rumuniji.
  • Neto dobit po odbitku manjinskih interesa[1] iznosila je 301,2 miliona EUR u prvoj polovini 2013. godine u odnosu na dobit od 453,6 miliona EUR u prethodnoj godini koja je ostvarena zahvaljujući jednokratnim efektima.
  • Kapital[2] je ostao gotovo nepromenjen sa 12,8 milijardi EUR. Bazni osnovni kapital iznosio je 11,9 milijardi EUR  na dan 30. juna 2013. godine (na kraju 2012.: 11,8 milijardi EUR). Smanjenje rizične aktive na 100,9 milijardi EUR (na kraju 2012.: 105,3 milijardi EUR), uglavnom je bila posledica dekonsolidacije ukrajinske podružnice i manje izloženosti. Bazni koeficijent osnovnog kapitala (ukupan rizik; prema sporazumu Bazel 2,5) iznosio je 11,8% (na kraju 2012.: 11,2%); korigovan za efekte dokapitalizacije i otkupa participativnog kapitala iznosio je 10,7%.
  • Ukupna aktiva na dan 30. juna 2013. godine bila je 210,2 milijardi EUR. Blagi pad u periodu od početka ove godine može se pripisati prvenstveno revalorizacionim promenama, ali i padu poslovanja sa klijentima. Depozitna baza je bila uglavnom stabilna na nivou od 122,5 milijardi EUR, dok su plasmani klijentima pali na 129,8 milijardi EUR od početka ove godine do danas reflektujući smanjenu potražnju za kreditima u većini poslovnih linija. Odnos kredita i depozita se popravio na 105,9% na dan 30. juna 2013. godine (na kraju 2012.: 107,2%).

 

Erste Grupa je ostvarila neto dobit od 301,2 miliona EUR u prvih šest meseci 2013. Ovo je zadovoljavajući rezultat s obzirom na poslovno okruženje koje postavlja sve veće izazove pred banke koje rade upravo ono što bi političari i regulatorna tela želeli da one rade, tj. primaju depozite i kreditiraju klijente u realnom sektoru," rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja rezultata za prvu polovinu 2013. godine. “Zadovoljni smo što će, nakon uspešnog završetka dokapitalizacije početkom jula, Erste Grupa biti prva austrijska banka koja će u potpunosti otplatiti participativni kapital 8. avgusta 2013. godine,” nastavio je Trajhl. “Takođe smo značajno poboljšali naše koeficijente kapitala. Bez polugodišnje dobiti i korigovan za efekte dokapitalizacije i otplate participativnog kapitala, naš bazni koeficijent osnovnog kapitala porastao je na 10,7%” zaključio je Trajhl.

Ukratko o rezultatima u pogledu dobiti

Uprkos smanjenju troškova poslovanja, operativni rezultat je smanjen na 1.644,7 miliona EUR u prvoj polovini 2013. godine (-6,1% u odnosu na 1.751,3 miliona EUR  u prvom polugođu 2012.) zbog nižeg operativnog prihoda.

Operativni prihod je iznosio 3.487,6 miliona EUR u prvoj polovini 2013. godine (u prvom polugođu 2012.: 3.638,7 miliona EUR). Pad od 4,2% uglavnom je bio uzrokovan nižim neto prihodom od kamata (-8,3% na 2.431,2 miliona EUR), što nije bilo u potpunosti kompenzovano povećanjem neto rezultata iz trgovanja (+32,1% na 160,5 miliona EUR) i većim neto prihodom od naknada i provizija (+3,5% na 895,9 miliona EUR ).

Opšti administrativni rashodi su opali za 2,4% na 1.842,9 miliona EUR  (u prvom polugođu 2012.: 1.887,4 miliona EUR). To je za posledicu imalo odnos troškova i prihoda od 52,8% (u prvom polugođu 2012.: 51,9%).

Neto dobit po odbitku manjinskih interesa opala je sa 453,6 miliona EUR u prvoj polovini 2012. godine, u kojoj su ostvareni bilansni pozitivni jednokratni efekti, na 301,2 miliona EUR.

Gotovinski prinos na kapital, tj. prinos na kapital korigovan za negotovinske rashode kao što su obezvređenja gudvila i proporcionalna amortizacija odnosa sa klijentima, iznosio je 5,3% (ROE prema izveštaju: 4,6% prema 10,4% u prvoj polovini 2012. godine (ROE prema izveštaju: 7,2%). Gotovinska dobit po akciji za prvu polovinu 2013. godine iznosila je 0,71 EUR (EPS prema izveštaju: 0,59 EUR) prema 1,51 EUR  (EPS prema izveštaju: 0,98 EUR) u prvoj polovini 2012.

Bilansna suma, od 210,2 milijardi EUR, smanjena je za 1,7% u odnosu na kraj 2012. godine. Rizična aktiva smanjena je za 4,2% na 100,9 milijardi EUR (na kraju 2012.: 105,3 milijardi EUR).

Koeficijent solventnosti je poboljšan i iznosi 16,6% na dan 30. juna 2013. godine (na kraju 2012.: 15,5%), što je znatno iznad zakonom utvrđenog minimuma. Bazni koeficijent osnovnog kapitala u odnosu na ukupan rizik, kako je definisan sporazumom Bazel 2,5, iznosio je 11,8% na dan 30. juna 2013. godine (na kraju 2012.: 11,2%).

Izgledi

Erste Grupa očekuje blago poboljšanje ekonomskih rezultata u centralnoj i istočnoj Evropi u drugoj polovini 2013. godine, mada će stope rasta u regionu, prema očekivanjima, ostati umerene. Erste Grupa očekuje smanjenje operativnog rezultata za do 5% u 2013. godini, usled očekivanog nižeg operativnog prihoda koji je samo delimično kompenzovan nižim troškovima poslovanja. Procenjuje se da će troškovi rizika Erste Grupe pasti za oko 10-15% u 2013. godini, uglavnom usled očekivanog poboljšanja situacije u pogledu rizika u Rumuniji. Očekuje se da porezi na banke (izuzev poreza na finansijske transakcije) u Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj u iznosu od oko 260 miliona EUR pre oporezivanja (otprilike 200 miliona EUR posle oporezivanja) i dalje negativno utiču na neto dobit u 2013. godini. Erste Grupa i dalje očekuje da će njena rumunska podružnica BCR ponovo početi da posluje sa dobitkom u 2013. godini (bez obzira na efekat vanrednog poreza).

 

KRETANJE DEVIZNIH KURSEVA

 Kursevi na kraju periodaProsečni kursevi
 Jun 13.Dec 12.Promena1-6. 13.1-6. 12.Promena
EUR/CZK25,9525,15-3,2%25,6925,17-2,1%
EUR/RON4,464,44-0,4%4,394,39-0,1%
EUR/HUF294,85292,30-0,9%296,17295,22-0,3%
EUR/HRK7,457,561,4%7,577,54-0,4%
EUR/RSD113,70112,05-1,5%111,92110,89-0,9%
EUR/UAH10,6610,62-0,3%10,6810,43-2,4%

Pozitivna promena = apresijacija u odnosu na EUR, negativna promena = depresijacija u odnosu na EUR

 

Prilog

i. BILANS USPEHA (msfi) ERSTE GRUPE

u milionima EUR1-6. 13.1-6. 12.Promena
Neto prihod od kamata2.431,22.651,7-8,3%
Rezervisanja po plasmanima-831,8-981,8-15,3%
Neto prihod od provizija i naknada895,9865,53,5%
Neto rezultat iz trgovanja160,5121,532,1%
Opšti administrativni rashodi-1.842,9-1.887,4-2,4%
Ostali operativni rezultat-397,7-68,1100,0%
Rezultat od finansijskih instrumenata - prema fer vrednosti-59,042,4/
Rezultat od finansijskih sredstava - raspoloživih za prodaju10,53,7100,0%
Rezultat od finansijskih sredstava - koja se drže do dospeća2,6-19,8/
Dobit/gubitak pre oporezivanja369,3727,7-49,3%
Porezi na dobit25,0-196,6/
Neto dobit/gubitak za period394,3531,1-25,8%
Udeo manjinskih akcionara93,177,520,1%
Udeo vlasnika matičnog preduzeća301,2453,6-33,6%

II. skraćenI IZVEŠTAJ O SVEOBUHVATNOM PRIHODU

u milionima EUR1-6. 13.1-6. 12.Promena
Neto dobit/-gubitak pre odbitka manjinskih udela394,3531,1-25,8%
Raspoloživ za prodaju - rezerva (uključujući kursne razlike)-99,6516,2/
Hedž toka gotovine - rezerva (uključujući kursne razlike)-68,30,2/
Aktuarski dobici i gubici0,00,0/
Kursne razlike-63,5-30,5100,0%
Odloženi porezi na stavke koje se priznaju direktno u kapitalu53,8-121,3/
Ostali sveohuhvatni prihod – ukupno-177,6364,6/
Ukupni sveobuhvatni prihod216,7895,7-75,8%
Udeo manjinskih akcionara2,7232,3-98,8%
Udeo vlasnika matičnog preduzeća214,0663,4-67,7%

 

III. BILANS STANJA (msfi) ERSTE GRUPE *

u milionima EURJun 13.Dec 12.Promena
AKTIVA   
Gotovina i sredstva kod centralnih banaka9.6269.740-1,2%
Plasmani kreditnim institucijama10.1639.07412,0%
Plasmani klijentima129.756131.928-1,6%
Rezervisanja po plasmanima -7.820-7.6442,3%
Derivativni finansijski instrumenti9.35513.289-29,6%
Sredstva namenjena trgovanju7.7515.17849,7%
Finansijska sredstava – prema fer vrednosti kroz bilans uspeha642716-10,4%
Finansijska sredstava - raspoloživa za prodaju20.44722.418-8,8%
Finansijska sredstava - koja se drže do dospeća18.57518.975-2,1%
Udeli u pridruženim kompanijama prikazanim po metodu učešća22017426,2%
Nematerijalna ulaganja2.8072.894-3,0%
Osnovna sredstva2.1162.228-5,0%
Investicione nekretnine9421.023-8,0%
Tekuća poreska sredstva93128-27,4%
Odložena poreska sredstva81265823,4%
Sredstva namenjena prodaji95708-86,6%
Ostala sredstva4.6232.33897,7%
Ukupna aktiva210.201213.824-1,7%
    
OBAVEZE I KAPITAL   
Depoziti banaka21.69921.822-0,6%
Depoziti klijenata122.513123.053-0,4%
Dužničke HoV u emisiji28.82629.427-2,0%
Ispravke vrednosti za portofolio hedžove po fer vrednosti9051.220-25,8%
Derivativni finansijski instrumenti7.66210.878-29,6%
Obaveze iz trgovanja4894811,7%
Rezervisanja1.4661.488-1,5%
Tekuće poreske obaveze845359,1%
Odložene poreske obaveze208324-35,6%
Obaveze u vezi sa sredstvima koja se drže za prodaju0339na
Ostale obaveze4.9513.07760,9%
Subordinirane obaveze5.1615.323-3,0%
Ukupan kapital16.23416.339-0,6%
Udeo manjinskih akcionara3.4533.483-0,9%
Udeo vlasnika matičnog preduzeća12.78112.855-0,6%
Ukupne obaveze i kapital210.201213.824-1,7%

*Napominjemo da ova tabela može da sadrži razlike usled zaokruživanja.

 

[1] Izraz „neto dobit/gubitak za period po odbitku manjinskih interesa“ odgovara izrazu „neto dobit/gubitak za period koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva“.
[2] Izraz „ kapital“ odgovara izrazu „ukupan kapital koji može da se pripiše vlasnicima matičnog društva”.