Erste Bank a.d. Novi Sad: Stabilan i zdrav rast u prvoj polovini godine kroz podršku stanovništvu i privredi

Ključni rezultati poslovanja u prvoj polovini 2013. godine

Rezultati poslovanja su obračunati u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Poređenja podataka iz bilansa stanja data su u odnosu na rezultate ostvarene na kraju 2012. godine, a iz bilansa uspeha u odnosu na prvu polovinu 2012. godine.

  • Bilansna suma je uvećana za 8,4%, sa 80,7 milijardi dinara na kraju 2012. godine na 87,5 milijardi dinara na kraju drugog kvartala 2013. godine.
  • Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. su povećani za 1,1% i iznose 56,2 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 9,2% i iznose 67,8 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju prve polovine 2013. godine iznosi 532,4 miliona dinara, što je 8,1% više nego u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 492,6  miliona dinara.

 

„Erste Banka nastavlja da na sveobuhvatan način podržava potrebe stanovništva i privrede Srbije, da ostvaruje stabilan i zdrav rast portfolija i poboljšava finansijski rezultat. Posebno bih istakao da smo malim i srednjim preduzećima tokom prve polovine godine plasirali 70 miliona evra, od toga 50 miliona u kreditima, a ostatak u garancijama i akreditivima. Ukupno je tokom ovog perioda finansirano 300 MSP klijenata“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. povećani su za 1,1% i iznose 56,2 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 9,2% i iznose 67,8 milijardi dinara.

U odnosu na kraj 2012. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima su uvećani za 2,7% i iznose 26,2 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 4,5% u odnosu na kraj 2012. godine i iznose 28,4 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima su u odnosu na kraj 2012. godine povećani za 0,08% i iznose 37,8 milijardi dinara. U okviru toga, stanje kredita malim i srednjim preduzećima je uvećano za 5,5%, sa 21,3 milijarde dinara na kraju 2012. godine na 22,5 milijardi. Depoziti pravnih lica su u istom periodu povećani za 44,5% i iznose 16,9 milijardi dinara.

Tokom prve polovine 2013. godine broj korisnika alternativnih kanala distribucije je uvećan za 11,1% tako da sada skoro 130 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i telefonsko bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 330 hiljada.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je tokom prve polovine 2013. godine ostvarila 11,3% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine, dok su operativni rashodi porasli za 7,3%. Operativna dobit na kraju prvog kvartala ove godine je za 20,4% veća u odnosu na isti period prethodne i iznosi 1.007,9 miliona dinara, dok je prošle iznosila 837,2 miliona dinara.

Usled rasta kreditiranja tokom nekoliko uzastopnih kvartala, tokom prve polovine 2013. godine je ostvareno 2.219,1 miliona dinara neto prihoda od kamata, što je 12,2% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 1.977,9 miliona dinara. Prihodi od naknada u prvoj polovini 2013. godine veći su za 1,1% u odnosu na isti period prethodne godine, i iznose 789,9 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine po osnovu prihoda od nakanada ostvareno 781,5 miliona dinara.

Ukupna neto dobit porasla je za 8,1% na 532,4 miliona dinara u prvoj polovini 2013. godine, u odnosu na 492,6 miliona dinara profita tokom istog perioda prethodne godine.

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima, konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti te razvijenu politiku upravljanja rizicima, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

 


 

 

BILANS USPEHA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.06.2013.

30.06.2012.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
Dobitak po osnovu kamata

2.219.052

1.977.928

12,2%

Dobitak po osnovu  naknada i provizija

789.987

781.507

1,1%

Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća

0

0

-

Neto rashodi/prihodi od kursnih razlika

-99.630

-3.474.783

-97,1%

Prihodi od dividendi i učešća

56

10.568

-99,5%

Ostali poslovni prihodi

32.005

42.425

-24,6%

Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

-507.599

-397.560

27,7%

Ostali poslovni rashodi

-2.063.835

-1.922.769

7,3%

Prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

162.321

3.475.299

-95,3%

Dobitak pre oporezivanja

532.357

492.615

8,1%

Porez na dobit

0

0

0,0%

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza

0

0

0,0%

Dobitak

532.357

492.615

8,1%

 

 

 


 

 

BILANS STANJA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.06.2013.

31.12.2012.

Promena u odnosu kraj prethodne godine

 
Gotovina i sredstva kod NBS

8.031.848

7.370.004

9,0%

Depoziti kod CB i HoV koje se mogu refinansirati kod CB

10.240.349

7.170.274

42,8%

Potraživanja za kamatu i naknadu

849.281

357.939

137,3%

Dati krediti i depoziti

56.245.254

55.648.156

1,1%

Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

9.922.046

7.862.110

26,2%

Učešća u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju

50

52

-3,8%

Ostali plasmani

273.551

260.764

4,9%

Nematerijalna ulaganja

307.388

357.551

-14,0%

Osnovna sredstva

697.042

729.299

-4,4%

Odložena poreska sredstva

172.062

172.062

0,0%

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

742.168

762.096

-2,6%

UKUPNA AKTIVA

87.481.039

80.690.307

8,4%

 

 

 

 

PASIVA

 

 

 

Transakcioni depoziti

12.342.773

12.462.894

-1,0%

Ostali depoziti

34.862.723

29.348.336

18,8%

Primljeni krediti

20.551.236

20.219.867

1,6%

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

1.465.000

1.465.000

0,0%

Obaveze po osnovu kamata, naknada

26.016

23.869

9,0%

Rezervisanja

434.917

418.652

3,9%

Obaveze za poreze

41.322

18.272

126,1%

Odložene poreske obaveze

0

0

-

Ostale obaveze

3.922.770

3.434.074

14,2%

UKUPNO OBAVEZE

73.646.757

67.390.964

9,3%

Kapital  

 

Akcijski i ostali kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

Rezerve

2.569.700

1.876.159

37,0%

Akumulirana dobit

1.100.107

1.258.709

-12,6%

Akumuliran gubitak

0

0

-

UKUPNO KAPITAL

13.834.282

13.299.343

4,0%

UKUPNO PASIVA

87.481.039

80.690.307

8,4%