Erste Bank a.d. Novi Sad: Stabilan i zdrav rast u prvih devet meseci kroz podršku stanovništvu i privredi

Ključni rezultati poslovanja u prva tri kvartala 2013. godine

Rezultati poslovanja su obračunati u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Poređenja podataka iz bilansa stanja data su u odnosu na rezultate ostvarene na kraju 2012. godine, a iz bilansa uspeha u odnosu na prva tri kvartala 2012. godine.

  • Bilansna suma je uvećana za 19,1%, sa 80,7 milijardi dinara na kraju 2012. godine na 96,1milijardu dinara na kraju trećeg kvartala 2013. godine.
  • Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. su povećani za 4,9% i iznose 58,4 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 22,3% i iznose 75,9 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju trećeg kvartala 2013. godine iznosi854,2 miliona dinara, što je 10,0% više nego u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 776,2  miliona dinara.

 

„Istakao bih da smo malim i srednjim preduzećima tokom prva tri kvartala plasirali 120 miliona evra, od toga 80 miliona u kreditima, a ostatak u garancijama i akreditivima. Ukupno je tokom ovog perioda finansirano 375 MSP klijenata. U odnosu na kraj prošle godine ukupan broj malih i srednjih preduzeća sa kojima radimo povećan je za 150 kompanija, što je povećanje od oko 7%. Nastavljamo da na sveobuhvatan način podržavamo potrebe stanovništva i privrede Srbije, da ostvarujemo stabilan i zdrav rast portfolija i poboljšavamo finansijski rezultat“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ukupni krediti u odnosu na kraj 2012. povećani su za 4,9% i iznose 58,4 milijardi dinara, dok su ukupni depoziti povećani za 22,3% i iznose 75,9 milijardi dinara.

U odnosu na kraj 2012. godine, krediti plasirani stanovništvu i mikro klijentima su uvećani za 3,9% i iznose 26,5 milijardi dinara. Depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 10,8% u odnosu na kraj 2012. godine i iznose 30,1 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima su u odnosu na kraj 2012. godine povećani za 4,9% i iznose 39,6 milijardi dinara. U okviru toga, stanje kredita malim i srednjim preduzećima je uvećano za 7,9%, sa 21,3 milijarde dinara na kraju 2012. godine na 23,0 milijardi. Depoziti pravnih lica su u istom periodu povećani za 109,1% i iznose 24,5 milijardi dinara.

Tokom prva tri kvartala 2013. godine broj korisnika alternativnih kanala distribucije je uvećan za 17,3% tako da sada skoro 135 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i telefonsko bankarstvo. Ukupan broj klijenata Erste Banke je premašio 320 hiljada.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je tokom prva tri kvartala 2013. godine ostvarila 10,2% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine, dok su operativni rashodi porasli za 7,1%. Operativna dobit na kraju tri kvartala ove godine je za 17,2% veća u odnosu na isti period prethodne i iznosi 1.531,7 miliona dinara, dok je prošle iznosila 1.306,7 miliona dinara.

Dosadašnje kreditiranje i rast plasmana tokom ove godine doveli su do ostvarivanja 3.322,4 miliona dinara neto prihoda od kamata tokom prva tri kvartala 2013, što je 11,5% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je taj prihod iznosio 2.979,6 miliona dinara. Prihodi od naknada u tri kvartala 2013. godine veći su za 3,4% u odnosu na isti period prethodne godine, i iznose 1.230,0 miliona dinara, dok je u istom periodu prošle godine po osnovu prihoda od nakanada ostvareno 1.189,4 miliona dinara.

Ukupna neto dobit porasla je za 10,0% na 854,2 miliona dinara u trećem kvartalu 2013. godine, u odnosu na 776,2 miliona dinara profita tokom istog perioda prethodne godine.

 

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima, konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti te razvijenu politiku upravljanja rizicima, i ubuduće će činiti osnovu poslovanja Banke.

 

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

 


BILANS USPEHA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.09.2013.

30.09.2012.

Promena u odnosu na isti period prošle godine

 
 
 
Dobitak po osnovu kamata

3.322.369

2.979.565

11,5%

 
Dobitak po osnovu  naknada i provizija

1.230.000

1.189.380

3,4%

 
Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća

0

0

-

 
Neto rashodi/prihodi od kursnih razlika

-263.473

-3.237.363

-91,9%

 
Prihodi od dividendi i učešća

82

10.568

-99,2%

 
Ostali poslovni prihodi

46.610

48.241

-3,4%

 
Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

-724.199

-589.312

22,9%

 
Ostali poslovni rashodi

-3.122.584

-2.915.409

7,1%

 
Prihodi/rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

365.368

3.290.524

-88,9%

 
Dobitak pre oporezivanja

854.173

776.194

10,0%

 
Porez na dobit

0

0

0,0%

 
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenje odloženih poreskih obaveza

0

0

0,0%

 
Dobitak

854.173

776.194

10,0%

 

 

 

BILANS STANJA

Erste Bank a.d. Novi Sad prema MSFI (u hiljadama dinara)

30.09.2013.

31.12.2012.

Promena u odnosu kraj prethodne godine

 
 
Gotovina i sredstva kod NBS

8.837.583

7.370.004

19,9%

 
Depoziti kod CB i HoV koje se mogu refinansirati kod CB

16.693.321

7.170.274

132,8%

 
Potraživanja za kamatu i naknadu

817.933

357.939

128,5%

 
Dati krediti i depoziti

58.368.325

55.648.156

4,9%

 
Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

8.974.125

7.862.110

14,1%

 
Učešća u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju

50

52

-3,8%

 
Ostali plasmani

414.664

260.764

59,0%

 
Nematerijalna ulaganja

270.906

357.551

-24,2%

 
Osnovna sredstva

703.627

729.299

-3,5%

 
Odložena poreska sredstva

172.062

172.062

0,0%

 
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

829.210

762.096

8,8%

 
UKUPNA AKTIVA

96.081.806

80.690.307

19,1%

 
 

 

 

 

 
PASIVA

 

 

 

 
Transakcioni depoziti

16.844.252

12.462.894

35,2%

 
Ostali depoziti

38.519.212

29.348.336

31,2%

 
Primljeni krediti

20.522.392

20.219.867

1,5%

 
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

1.465.000

1.465.000

0,0%

 
Obaveze po osnovu kamata, naknada

26.692

23.869

11,8%

 
Rezervisanja

427.481

418.652

2,1%

 
Obaveze za poreze

41.128

18.272

125,1%

 
Odložene poreske obaveze

0

0

-

 
Ostale obaveze

4.078.656

3.434.074

18,8%

 
UKUPNO OBAVEZE

81.924.813

67.390.964

21,6%

 
Kapital    

 

 
Akcijski i ostali kapital

10.164.475

10.164.475

0,0%

 
Rezerve

2.570.573

1.876.159

37,0%

 
Akumulirana dobit

1.421.945

1.258.709

13,0%

 
Akumuliran gubitak

0

0

-

 
UKUPNO KAPITAL

14.156.993

13.299.343

6,4%

 
UKUPNO PASIVA

96.081.806

80.690.307

19,1%