imageDruštvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo

Listu neophodne dokumentacije i obrasce banke (izuzev izjava) moguće je popuniti elektronski i štampati na belom A4 papiru.

Karton deponovanih potpisa i ugovore štampati u 2 primerka.

Za ručno popunjavanje obrazaca koriste se identični obrasci.