VISA Business Charge kartica

VISA Business charge kartica je međunarodna kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u okviru definisanih limita na svim prodajnim mestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu koji imaju istaknut VISA znak, kao i za plaćanje na Internetu. Za transakcije u inostranstvu Banka će izvršiti konverziju u dinare po prodajnom kursu Banke i u dinarima teretiti tekući račun pravnog lica. VISA Business charge kartica pojednostavljuje plaćanje svakodnevnih troškova. Njome brzo i lako možete plaćati troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, troškove voznog parka, sitnog inventara, itd.

Osnovne karakteristike VISA Business charge kartice:

 • Charge platna kartica
 • Procenat mesečne otplate 100%
 • Do 15. u mesecu možete izmiriti dugovanje za prethodni mesec
 • Bez kamate ukoliko svoje obaveze izmirite na vreme (ako mesečnu obavezu ne izmirite do petnaestog, obračunava se zatezna kamata od prvog u mesecu).
 • Rok važenja kredita 12 meseci

Pogodnosti VISA Business charge kartice:

 • Međunarodna platna kartica
 • Čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
 • Odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
 • Mogućnost plaćanja putem interneta
 • Promena PIN na bankomatima Erste Bank
 • Ponovno štampanje PIN ukoliko ste ga izgubili ili zaboravili
 • Broj korisnika kartice je neograničen
 • Račun na adresu pravnog lica stiže jednom mesečno, zajedno sa specifikacijom troškova svakog pojedinačnog korisnika

Uz sve navedeno možete koristiti i sledeće dodatne pogodnosti:

 • Dostavu izvoda o transakcijama i stanju računa na adresu preduzeća;
 • Upit u stanje na bankomatu
 • Uvid u stanje i promet putem NetBankinga

Kako postati korisnik

Uslov za dobijanje VISA Business charge kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.

Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtev za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.

Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business charge kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom stručnom saradniku. Stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
Karticu možete preuzeti kod stručnog saradnika kod kojeg ste podneli Zahtev za izdavanje.