Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)

Investicioni kredit iz EIB linije namenjen je za finansiranje dugoročnih investicionih potreba preduzeća. Moguće je finansiranje projekata samo na teritoriji Republike Srbije. Plasmani iz sredstava ove kreditne linije mogu se odobravati sa ročnošću:

  1. do 2 godine za obrtna sredstva
  2. do 4 godine za trajna obrtna sredstva
  3. do 10 godina za investiciona sredstva

Kamatna stopa na kredite iz ove kreditne linije niža je od kamatne stope koja važi na tržištu, a za finansiranje istih projekata iz sredstava koja ne potiču iz EIB kreditnih linija. Kredit se odobrava kao dinarski sa valutnom klauzulom ilidevizni  u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.