Finansiranje spoljne trgovine - dokumentarni poslovi

  • Otklonite Vaše rizike u spoljnotrgovinskom poslovanju koristeći naše znanje, stručnost, iskustvo, efikasnost i informacije
  • Prepustite Banci finansiranje Vašeg spoljnotrgovinskog posla izborom akreditiva ili garancije

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u finansiranju spoljnotrgovinskog poslovanja Erste Bank a.d. Novi Sad je u mogućnosti da Vam pruži sve potrebne informacije, savete i usluge.

Dokumentarni akreditiv (eng. Letter of Credit ili L/C ili Documentary Credit)

Ako Vam je potreban instrument plaćanja koji podjednako štiti interese:

  • kupca – da će kupljena roba biti plaćena tek kad bude otpremljena i
  • prodavca – da će roba sigurno biti plaćena u dogovorenom roku

onda je dokumentarni akreditiv pravo rešenje za vas. Banka plaća akreditivna dokumenta koja je odredio kupac kao dokaz da je roba otpremljena, a prodavac je siguran da predajom tih dokumenata stiče neopozivo pravo da se roba plati.

Dokumenta potrebna za otvaranje uvoznog (nostro) akreditiva:

  • Nalog za otvaranje akreditiva
  • Osnov za otvaranje akreditiva (Ugovor zaključen sa inopartnerom, profaktura, potvrda porudžbine...)
  • Za način finansiranja molimo kontaktirajte svog Account Manager-a

Garancije u poslovima sa inostranstvom (eng. Letter of Guarantee ili L/G)

Ako Vam je potreban instrument kojim želite da obezbedite  plaćanje, isporuku robe, učestvovanje na tenderu ili bilo koju ugovornu obavezu, banka garant preuzima neopozivu obavezu da korisniku garancije isplati iznos garancije ukoliko korisnik garancije ispuni uslove navedene u njoj.

Dokumenta potrebna za izdavanje garancije u poslovima sa inostranstvom:

  • Nalog za izdavanje garancije
  • Osnov za izdavanje garancije (Ugovor zaključen sa inopartnerom, profaktura, potvrda porudžbine...)
  • Za način finansiranja molimo kontaktirajte svog Account Manager-a

Inkaso poslovi - Poslovi naplate (eng. Collection)

Želite da komercijalna dokumenta (konosman, tovarni list, faktura, polisa osiguranja, atesti…) za robu koju ste izvezli budu uručeni vašem partneru tek pošto on plati? Predajte dokumenta Banci i ona će za vas naplatiti dokumenta posredstvom korespondentskih banaka u inostranstvu.

Avaliranje menice u poslovima sa inostranstvom

Aval banke na menici u praksi zamenjuje garanciju. Uz prethodni dogovor sa nama, ugovorite sa inopartnerom da vuče menicu na vas za robu koju ste uvezli na odloženo plaćanje. Kada vi akceptirate tu menicu, mi ćemo menicu avalirati - dati menično jemstvo. Posle toga vaš partner tu menicu pre dospeća može diskontovati (prodati) kod svoje banke, ili čekati da sa sigurnošću bude plaćena na dan dospeća.

Za sve potrebne informacije, molimo Vas da kontaktirate Vašeg Account Manager-a putem sledećih telefona:

011/201-50-43
021/480-95-07