Garancija

Garancija (engl. guarantee, nem. garantie) je obezbeđenje plaćanja ili izvršenja činidbe. Izdavanjem garancije banka se obavezuje da korisniku garancije  - na njegov prvi poziv i uz izjavu da druga ugovorna strana nije izvršila ugovornu obavezu  - plati iznos na koji garancija glasi.

Erste Bank a.d. Novi Sad po nalogu klijenta izdaje sve vrste garancija (gar. za dobro izvršenje posla,  tenderske, za obezbeđenje plaćanja po kreditnom poslu, gar. za povraćaj avansa, kontragarancije ..) u skladu sa instrukcijama klijenta. Ugovaranjem bankarske garancije, uvoznik može lakše i povoljnije ugovoriti odloženo plaćanje i finansiranje uvoza.

Saveti o detaljima garancije kod sklapanja kupoprodajnog ugovora:

 • Savetujemo Vam da precizirate u kupoprodajnom ugovoru neophodne detalje i uslove u vezi sadržine bankarske garancije: rok važnosti garancije, iznos garancije, ko snosi inotroškove, primena pravila, rok odloženog plaćanja, dokumenta koja je potrebno prezentovati u slučaju eventualnog zahteva za plaćanje po garanciji, primena zakona i suda i dr.

Vrste garancija:

 • Nostro garancije - domaće banke izdaju inostranim partnerima na zahtev svojih klijenata
 • Loro garancije - inostrane banke izdaju na zahtev inostranih partnera u korist klijenata domaćih banaka

Kod loro garancija Erste Bank a.d. Novi Sad pruža sledeće usluge svojim klijentima:   

 • Savetodavne usluge prilikom ugovaranja garantne klauzule
 • Aviziranje primljene garancije prema instrukcijama banke garanta
 • Savetodavne usluge u vezi ispravnosti sadržine loro garancije
 • Provera autentičnosti garancije izdate na papiru i dostavljena klijentu izvan bankarskih kanala
 • Priprema zahteva za naplatu po garanciji
 • Činidbene (licitacione, gar.za dobro izvršenje posla, gar. za povraćaj avansa ...) i plative – osnovni kriterijum je podela prema karakteru obaveze iz osnovnog ugovora čije izvršenje banka garantuje
 • Kontra-garancija - garancija jedne banke izdata kao obezbeđenje u korist druge banke sa zahtevom da ta druga banka izda garanciju korisniku
 • Super garancija – garancija koju banka izdaje na zahtev druge banke. Banka supergarant izdavanjem super-garancije garantuje da će pomenuta druga banka izvršiti obaveze po svojoj garanciji. Korisnik garancije i super garancije može zahtev za naplatu uputiti i jednoj i drugoj banci, i time su banka supergarant i banka garant u solidarnoj obavezi prema korisniku garancije