Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je instrument međunarodnog plaćanja, kojim nalogodavac - uvoznik stavlja posredstvom poslovne banke korisniku - izvozniku na raspolaganje određeni iznos deviza, koje korisnik akreditiva može naplatiti tek nakon što prezentira akreditivna dokumenta i ispuni određene uslove.

Akreditivi se otvaraju u skladu sa Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive Revizija 2007, Publikacija Međunarodne Trgovinske Komore br. 600 (ICC - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No.600).

Erste Bank a.d. Novi Sad po nalogu klijenta otvara sve vrste akreditiva (naplative po viđenju, sa odloženim plaćanjem, neprenosive, prenosive, stand-by, nepotvrđene, potvrđene-konfirmirane ...) u skladu sa instrukcijama klijenta. Banka plaća akreditiv po prijemu akreditivnih dokumenata u skladu sa uslovima akreditiva. Banka će mišljenjem i savetima uvek pomoći klijentu u vezi akreditivnih dokumenata. 

Saveti o detaljima akreditiva kod sklapanja kupoprodajnog ugovora:

 • Precizirajte neophodne detalje i uslove kako za otvaranje tako i za korišćenje akreditiva u kupoprodajnom ugovoru: vrstu akreditiva, rok važnosti akreditiva, krajnji rok isporuke, da li je dozvoljena delimična isporuka i pretovar, paritet, način plaćanja akreditiva, dokumenta koja je potrebno prezentovati za plaćanje, ko snosi inotroškove i dr.

Vrste akreditiva:

 • Nostro (uvozne) akreditive, domaće banke otvaraju po nalogu svojih domaćih klijenata (uvoznika) u korist inostranog prodavca (izvoznika).
 • Loro (izvozne) akreditive, inostrane banke otvaraju domaćim kupcima (izvoznicima).

Po prijemu loro akreditiva u korist svojih klijenata izvoznika Erste Banka pruža sledeće usluge:

 • Vrši notifikaciju i prosleđivanje akreditiva klijentu
 • Pruža neophodne informacije i stručne savete u vezi ispunjavanja uslova akreditiva a time i pripreme dokumenata
 • Omogućava pregled i slanje akreditivnih dokumenata na naplatu
 • Potvrđeni (konfirmirani) akreditiv predstavlja akreditiv kojim konfirmirajuća banka preuzima solidarnu obavezu plaćanja pored akreditivne banke.
 • Prenosivi akreditiv je akreditiv koji dozvoljava da (prvi) korisnik prenese akreditiv na drugog korisnika. Akreditiv se prenosi na drugog korisnika posebnom izjavom (nalogom o prenosu). Prenosom akreditiva se pravo naplate i obaveza isporuke robe iz akreditiva i prezentacija dokumenata prenosi na drugog korisnika.
 • Akreditiv plativ "po viđenju" (at sight) banka isplaćuje odmah po prezentaciji dokumenata usklađenih sa uslovima akreditiva.
 • Akreditiv sa odloženim plaćanjem (terminski akreditiv) je takav akreditiv kod koga plaćanje dospeva na određeni datum - najčešće na 60-ti, 90-ti, ili 120-ti dan od datuma otpremnog dokumenta ili fakture. Predstavlja jako dobar način za finansiranje uvoza jer omogućava uvozniku da do odloženog roka plaćanja proda robu i dođe do sredstava za isplatu akreditiva.
 • Stand-by akreditiv predstavlja obavezu akreditivne banke da korisniku isplati akreditiv ali ne uz prezentaciju komercijalnih dokumenata već na osnovu pismene izjave korisnika da nalogodavac nije izvršio svoju obavezu iz osnovnog posla. Ovi akreditivi su nastali kao zamena za bankarsku garanciju u zemljama kod kojih je bilo zabranjeno izdavanje određenih vrsta garancije.