Avaliranje menice u poslovima sa inostranstvom

Aval menično jemstvo dato na samoj menici. Aval (jemstvo) se najčešće daje za izdavaoca menice ili za akceptanta. Aval banke na menici predstavlja sigurnost za  imaoca menice da će je naplatiti na dan dospeća i u praksi zamenjuje garanciju

Uz prethodni dogovor sa nama, ugovorite sa inopartnerom da vuče menicu na vas za robu koju ste uvezli na odloženo plaćanje. Kada vi akceptirate tu menicu, mi ćemo menicu avalirati - dati menično jemstvo. Posle toga vaš partner tu menicu pre dospeća može diskontovati (prodati) kod svoje banke, ili čekati da sa sigurnošću bude plaćena na dan dospeća.