Obaveštenje - Zakon o platnim uslugama

Obaveštavamo vas da  1. oktobra 2015. godine na snagu stupa Zakon o platnim uslugama             

(„Službeni glasnik RS“ , br. 139/2014 – u daljem tekstu Zakon).  Stupanjem na snagu ovog Zakona, prestaje da važi Zakon o platnom prometu.   

Banka je ispunila svoju zakonsku  obavezu i izvršila usklađivanje svojih Opštih uslova poslovanja sa Zakonom tako što je uskladila i vaš ugovorni odnos po osnovu tekućeg računa i/ili drugog računa otvorenog u našoj Banci, odnosno platne/kreditne kartice i/ili ugovora o drugim platnim uslugama s trajnim izvršenjem-trajni nalog, direktno zaduženje i proizvodi elektronske banke sa posebnim aktima Banke :

 

-  Opštim uslovima pružanja platnih usluga za stanovništvo i RPG  

-  Opštim uslovima pružanja platnih usluga za preduzetnike

-  Opštim uslovima pružanja platnih usluga za poslovne subjekte

-  Opštim pravilima i uslovima izdavanja elektronskog novca i korišćenja Visa electron poklon kartice (u daljem tekstu: Opši uslovi),  

Opšti uslovi sadrže sve neophodne informacije propisane navedenim Zakonom,  koje do sada nisu bile obuhvaćene vašim ugovorom ili su ugovorom bile definisane na  drugačiji način i primenjuju se na postojeće ugovore koje ste zaključili sa Bankom nezavisno od  vremena zaključenja istih.

Opštim uslovima se definišu: vrste i uslovi za korišćenje platnih usluga, uslovi i način izvršavanja budućih platnih transkacija, platne/kreditne  kartice,  saglasnost za izvršenje platne transakcije, vreme prijema i izvršenje platnog naloga, izvršenje i rokovi za izvršenje platnih transakcija, opoziv platnog naloga,  odbijanje izvršenja platnog naloga, informacije o načinu i sredstvima komunikacije, informacije i podatke o naknadama, kamatnim stopama i kursu zamene valuta, a koji podaci su sadržani u Cenovnicima, informacije o zaštiti i drugim merama u vezi sa izvršenjem platnih transakcija, uslovi za izmene i dopune Okvirnog ugovora i prava na raskid od strane vas kao Korisnika platnih usluga i od strane Banke, kao pružaoca platnih usluga, informacije o zaštiti vas kao Korisnika platnih usluga.

Ukoliko su odredbe postojećih ugovora u suprotnosti sa odredbama Zakona i odredbama Opštih uslova,  te odredbe ranije zaključenih ugovora neće se primenjivati, već će biti  zamenjene Opštim uslovima i drugim aktima banke - Cenovnikom, Terminskim planom i/ili posebnim uslovima za korišćenje pojedinačne platne usluge,  koja dokumenta u skladu sa ovim Opštim uslovima čine Okvirni ugovor o obavljanju platnih usluga u smislu Zakona. To znači da će se na Vaš postojeći ugovorni  odnos sa Bankom primenjivati odredbe Zakona i ovih Opštih uslova,  obzirom da se one imaju smatrati izmenom ugovora, bez obaveze zaključenja aneksa postojećeg Ugovora.

 Opšte uslove pružanja platnih usluga Banka će učiniti dostupnim svim klijentima, kako u poslovnim prostorijama u kojima se posluje sa klijentima, tako i na internet stranici Banke www.erstebank.rs  i to 01.09.2015. godine, sa početkom primene istih od 01.10.2015. godine.