Pravila nagradnog konkursa Erste Seniorska filijala

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA 

Organizator nagradnog konkursa je "Erste Bank a.d. Novi Sad" , Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, PIB: 101626723, MB: 08063818 (u daljem tekstu "Organizator"). 

2. NAZIV , VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA 

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom Erste Seniorska Filijala (u daljem tekstu: Konkurs).
Konkurs se organizuje isključivo i samo u filijali Erste Banke, ulica Šumadijska 3, Novi Sad, a promoviše putem oglasnog rešenja, direktnih pisama, u brošuri I u samoj filijali.

Konkurs se organizuje za period počev od 20.5.2015. godine do 31.10.2015. godine, uključujući oba datuma. 


Konkurs se organizuje radi promovisanja novo otvorene filijale za seniore, na adresi Šumadijska 3, Novi Sad. 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA 

Konkurs se organizuje za teritoriju opštine Novi Sad. 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

Pravo učešća na Konkursu imaju svi klijenti koji penziju primaju preko Erste Banke sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji opštine Novi Sad.

Za učešće u konkursu korisnik se prijavljuje odgovaranjem na pitanja ( u daljem tekstu: predlog) u filijali Erste Banke na adresi Šumadijska 3, Novi Sad. Učešćem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik prihvatio i da je saglasan sa uslovima i pravilima konkursa.

Na početku konkursa  korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa pisanim obaveštenjem.

Podaci se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo nagrađeni učesnici  objavljuju na sajtu banke u okviru stranice Nagradne igre i konkursi I u filijali Banke u ulici Šumadijska 3, Novi Sad.

U slučaju da Organizator uoči zloupotrebu konkursa od strane jednog ili više učesnika , ovi učesnici  biće diskvalifikovani iz učešća u nagradnom konkursu i njihove prijave neće biti uzete u obzir. 

5. DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA

Korak 1:

Korisnik se u filijali banke, ulica Šumadijska 3, Novi Sad upoznaje sa nagradnim konkursom koji se odvija na tom mestu.

 

Korak 2:

Nakon toga se nominuje za učešće time što popuni upitnik sa navedenim poljima:

Ime I prezime

Adresa stanovanja

Da li ste iz prešli iz druge filijale u ovu, posvećenu potrebama penzionera ili ste i ranije dolazili ovde? (zaokružiti odgovor)

  1.  Prešao/la sam iz druge filijale
  2. Dolazio/la sam ovde i ranije

 

Šta predlažete kao unapređenje zabavnog sadržaja da bismo još bolje izašli u susret Vašim potrebama?

 

Korak 3:

Papir sa odgovorima se ubacuje u kutiju koja će stajati u filijali.

Korak 4:

U narednih 6 meseci klijent je u obavezi da penziju podiže na šalterima filijale u ulici Šumadijska 3.

Korak 5:

Odabrani žiri će izabrati najbolji predlog za unapređenje zabavnog sadržaja u filijali I odgovorna lica u banci će pokušati isti da implementiraju. Za ovaj odgovor se osvaja nagrada 7 dana u banji za dvoje. Opcije ponuda boravka u banji pobedniku dostavlja Organizator. Izbor banja je odluka Organizatora.

Isti žiri će odabrati I predlog koji je odmah iza najboljeg I za taj odgovor nagraditi klijenta kompletnim zdravstenim pregledom u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Ponudu zdravstvenih ustanova gde će pobednik moći da obavi pregled, dostavlja Organizator.

Proveru da li je klijent podizao penziju u filijali u zahtevanom periodu može da obavlja isključivo osoblje Erste Banke.

Odabrani žiri će se sastojati iz 3 člana – 1 nezavisnog člana koji nije zaposleni Erste Banke, 1 zaposlenog u sektoru Marketinga Erste Banke I 1 zaposlenog u sektoru Upravljanja prodajom.

Predaja nagrada će biti izvršena u filijali Erste Banke, adresa Šumadijska 3, Novi Sad. Od dobitnika nagrade će se prilikom primopredaje nagrade tražiti osnovni identifikacioni podaci i lični  dokumenat na uvid kojim se nedvosmisleno utvrđuje identitet osobe.

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA  NAGRADNOG KONKURSA
Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa.

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

Nagrade se ne mogu zameniti za novac. 

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.
Učestvovanjem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:


„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora nagradnog konkursa da se moji predlozi i podaci u njima koriste samo u svrhu nagradnog konkursa i, posebno, da se lični podaci koriste u svrhu realizacije  nagradnog konkursa  Erste Penzionerska filijala, Erste Bank a.d. Novi Sad" , Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, a sve u skladu sa važećim  propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.„
 

8. ODGOVORNOST 

Organizator nije odgovoran ukoliko učesnik nije sasvim razumeo pravila nagradnog konkursa i uzeće u obzir samo one predloge koje moguće realizovati. Ukoliko se javi više istih odgovora na pitanja od različitih osoba, odluka o pobedniku će se doneti na osnovu datuma predloga/ideje, odnosno, učesnik koji je prvi dao predlog je pobednik. 


10. PREKID KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni u filijali Šumadijska 3 ili putem pismenog obaveštenja I na Web stranici. 

 11.PRAVO IZMENE PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator zadržava pravo  da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog  Konkursa uz obavezu da takve izmene bez odlaganja , objavi na landing stranici „Nagradne igre i konkursi“.

U Beogradu 

18.5.2015. godine.