Pravila Nagradnog konkursa - #ErstePetFriendly

Pravila Nagradnog konkursa
#ErstePetFriendly

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA 

Organizator nagradnog konkursa je "Erste Bank a.d. Novi Sad", Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, PIB: 101626723, MB: 08063818 (u daljem tekstu "Organizator"). 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA 

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom Erste Instagram Konkurs „Erste Pet Friendly“(u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje preko društvene mreže Instagram, a promoviše putem internet stranice Organizatora koja se nalazi na adresi http://www.erstebank.rs  (u daljem tekstu: Erste Banka Srbija «Nagradni  konkurs» landing strana). Konkurs se organizuje za period počev od 17.08.2015. godine do 04.09.2015. godine, uključujući oba datuma.

Konkurs se organizuje radi promovisanja filijala u kojoj su kućni ljubimci dobrodošli kao i društvenih mreža Erste Bank a.d. Novi Sad.

3. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE I PRIMENJUJE KONKURS

Konkurs se organizuje i primenjuje na teritoriji Republike Srbije. 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU 

Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici Internet mreže sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji koji imaju aktiviran Instagram nalog. Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem foto/video sadržaja koji se odnosi na kućne ljubimce (u daljem tekstu: predlog) na ličnim Instagram profilima. Profil mora da bude javno dostupan (u daljem tekstu public). Učešćem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik prihvatio i da je saglasan sa uslovima i pravilima Konkursa.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima Konkursa, a korisničko ime koje korisnik upotrebljava za svoj Instagram korisnički nalog mora biti ili isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte ili drugo ime i oznaka koje se nedvosmisleno i jasno može povezati sa imenom i prezimenom korisnika iz njegove lične karte, a sve radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrada.

Podaci učesnika Konkursa su vlasništvo učesnika i nalaze se objavljeni od strane učesnika na ličnom Instagram profilu koji je javno dostupan. Instagram profil tokom trajanja Konkursa, tj. ciklusa unutar Konkursa (tri ciklusa od po jedne sedmice - ukupno 3 sedmice) mora biti otključan tj. javan kako bi se mogao videti priloženi foto/video materijali.

Podaci učesnika Konkursa  se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo nagrađene fotografije/snimci prezentuju na „Erste Pet Friendly“ landing stranici u okviru sajta Banke kao i na društvenim mrežama.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu Konkursa od strane jednog ili više učesnika mreže (korišćenje virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotebu korišćenja konkursa, stranice i mreže, lažni lajkovi/komentari), ovi učesnici  biće diskvalifikovani iz učešća u Konkursu i njihove prijave će biti obrisane.

5. DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA

 1. Korisnik se na landing strani ili nekom od digitalnih kanala Banke upoznaje sa nagradnim konkursom koji se odvija na Instagramu.
 2. Postavljanjem foto/video sadržaja uz korišćenje određenih hashtag-ova na ličnim Instagram profilima smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.
 3. Korisnik putem Instagram aplikacije snima foto/video materijal na temu «ovako se družim sa svojim kućnim ljubimcem»
 4. Korisnik obavezno mora da stavi hashtag-a (#) kako bi Banka mogla da prati putem Instagrama najzanimljivije predloge. Hashtag je #ErstePetFriendly. Profil mora da bude javan (public) inače predlog neće biti vidljiv a samim tim neće ući u konkurs.
 5. Žiri svake sedmice od ponuđenih predloga  bira jedan najzanimljiviji/najkreativniji, koji  nagrađuje. Žiri čine predstavnici Banke.
 6. U toku trajanja Konkursa ukupno tri učesnika najzanimljivijih/najkreativnijih sedmičnih predloga dobijaju nagradu prostirku za hlađenje za pse i mačke (po jedna u svakoj od 3  sedmice).

6. NAČIN I ROK UTVRĐIVANJA I PREDAJE NAGRADA 

Svake sedmice Žiri od pristiglih predloga bira najzanimlijviji i najkreativniji i isti nagrađuje. Kriterijum za dodelu nagrade se sastoji od kreativnosti i orginalnosti samog predloga kao i činjenice da li je predlog odgovorio zadatoj temi. Takođe, u obzir se uzima i nivo interakcije (lajkovi, komentari, share-ovi) .

Jedna osoba može poslati maksimalno 1 predlog tokom jednog ciklusa (sedmice) Konkursa

 Nagrada

Komada

Prostirka za hlađenje za pse i mačke

3

Predaja nagrada će biti izvršena u filijali Erste Banke koja je najbliža osobi koja je stekla pravo na nagradu. Od dobitnika nagrade će se prilikom primopredaje  nagrade tražiti osnovni identifikacioni podaci  i lični  dokumenat na uvid kojim se nedvosmisleno utvrđuje identitet osobe.
7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. 
Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 
Nagrade se ne mogu zameniti za novac. 
Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.
Učestvovanjem u nagradnom konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:


„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora Nagradnog konkursa da se moji predlozi i podaci u njima:

*Slika/Video materijal
*Link ka Instagram profilu
koriste u svrhu realizacije  nagradnog konkursa  Erste Instagram Konkurs „Erste Pet Friendly, kompanije "Erste Bank a.d. Novi Sad" , Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, a sve u skladu sa važećim  propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.„

8. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA 
Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:

 1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.
 2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, video snimke, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa onlajn ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;
 3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;
 4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;
 5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskog ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik Konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove.
 6. 9. ODGOVORNOST 

  Organizator nije odgovoran ukoliko društvena mreža Instagram privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora. 

10. PREKID KONKURSA 

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Banke. 
11. PRAVO IZMENE PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Organizator zadržava pravo  da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila  ovog  Konkursa uz obavezu da takve izmene bez odlaganja objavi na landing stranici „Nagradni konkurs“.

U Beogradu 

10.08.2015.