imageDruštveno odgovorno poslovanje Erste Banke

Erste Bank a.d. Novi Sad je članica Erste Grupe, finansijske institucije sa tradicijom dugom više od 190 godina, za koju od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo korporativne filozofije i dugoročne poslovne strategije. Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim stejkholderima: zaposlenima, klijentima i sugrađanima u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

Iskustvo je pokazalo da, u doba globalnih integracija, nije moguće primenjivati uobičajene načine poslovanja: lokalne krize veoma brzo postaju globalne, a ekonomski problemi su usko povezani sa ekološkim i socijalnim; posledica toga je da poslovni, javni i neprofitni sektor više ne mogu delovati odvojeno jedan od drugog, da bi na njih adekvatno reagovali. Društveno odgovorno poslovanje je pristup koji nam omogućava da se, delujući u partnerstvu sa drugim sektorima, uspešnije suočimo sa izazovima koje nam postavlja takvo tržište. To je koncept koji nas podstiče da budemo inovativni, ohrabrujemo održivi razvoj, odgovorno upravljamo rizikom i smanjujemo troškove, postižući tako bolje poslovne rezultate za naše klijente i kompaniju, ali i za zajednice u kojima radimo.

Poslednja Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Bank a.d. Novi Sad usvojena je za period od 2015. do 2019. godine, a izrađena je na sledećim principima:

Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke postavljena je na principu povezanosti sa poslovanjem i usmerenosti na one oblasti u kojima Banka ima najveći uticaj u svakom od “stubova” društveno odgovornog poslovanja.

Ovaj princip odnosi se na podjednaku zastupljenost društveno odgovornih praksi u svim oblastima poslovanja Banke, kao u svim oblastima predviđenim Strategijom. Primena ovog principa je neophodna kako bi se odgovorilo na razumna očekivanja širokog kruga stejkholdera.

Parcijalno bavljenje određenim temama može dati rezultate i predstavljati dobru osnovu za nadogradnju aktivnosti, ali je neophodno da postavljeni strateški pravci i sama praksa budu neprestano prožeti težnjom za holističkim pristupom, odnosno pristupanjem temi u svim njenim aspektima, uz merenje i izveštavanje o rezultatima.

Ova Strategija postavljena je tako da se oslanja na već postojeće mehanizme i izgrađene sisteme upravljanja i poslovanja u Banci, kao i na mehanizme i rezultate postignute uspešnom primenom Strategije društveno odgovornog poslovanja u periodu 2012 – 2014. godine

Oblasti kroz koje se Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke sprovodi su:

  • Korporativno upravljanje
  • Odgovornost prema klijentima
  • Odgovornost u radnom okruženju
  • Odgovornost u lancu nabavke
  • Odgovornost prema lokalnim zajednicama
  • Odgovornost prema životnoj sredini

Posebnu karakteristiku našeg angažovanja predstavljaju napori koje ulažemo u promovisanje koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, kako na sopstvenom primeru tako i kroz intenzivnu saradnju sa partnerima iz javnog i neprofitnog sektora. U skladu sa tom politikom, naša Banka je postala članica inicijativa koje zastupaju društveno odgovorno poslovanje u Srbiji, poput Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za Srbiju (http://www.ungc.rs/) i Foruma za odgovorno poslovanje (http://odgovornoposlovanje.rs/).

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja. Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti. Cilj nam je da našim mnogobrojnim stejkholderima na jasan i transparentan način predstavimo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe. 

Sva dodatna pitanja, komentare i sugestije na temu društvene odgovornosti možete uputiti mejlom na adresu: dop@erstebank.rs