Dinarski računiDinarski računi

Za otvaranje računa domaćih pravnih lica i preduzetnika potrebno je dostaviti dokumentaciju popisanu u listi neophodne dokumentacije

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji. Detaljnije informacije potražite kod Agencije za osiguranje depozita