Krediti za izvozne poslove i pripremu izvozaKrediti za izvozne poslove i pripremu izvoza

Krediti za izvozne poslove i pripremu izvoza je namenjen za stimulaciju izvoza i omogućavanje uravnoteženog novčanog toka izvoznicima. Kredit se odobrava vezujući se za JCD (Jedinstvenu carinsku deklaraciju), ugovor o izvozu, otkup loro akreditiva i sl. Budući da se kredit odobrava za konkretnu namenu, korisnik kredita dužan je da Banci dostavi dokaz o korišćenju sredstava u toku korišćenja kredita

Maksimalni iznos kreditado 100% JCD-a ili ugovora o izvozu ili deviznog priliva
(primljena SWIFT poruka), otvorenog loro akreditiva
Perioddo 12 meseci
Instrumenti obezbeđenja kreditaadekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca  kreditnog zahteva i ostalo, u skladu s kreditnom
politikom Banke
Način vraćanjajednokratno, polugodišnje, šestomesečno, kvartalno, tromesečno,  mesečno
Vrste kreditadinarski kredit uz valutnu klauzulu, devizni kredit (u skladu  sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Kamate i naknadeu skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom prihoda
Ostalodevizni priliv iz finansiranog posla (asignacije) mora se  usmeriti na Banku