Dozvoljeni minus po poslovnom računuDozvoljeni minus po poslovnom računu

Okvirni krediti po poslovnom računu predstavlja korišćenje sredstava iznad iznosa raspoloživih sredstava na  tekućem računu odnosno do visine odobrenog dozvoljenog minusnog salda. Osnovni preduslov za korišćenje ovog proizvoda je otvoren tekući račun u Banci.

Namena okvirnog kredita je finansiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima ili za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti.

Maksimalni iznos kreditalimit za klijente rejtinga 4, 5 i A: 8,5% , a za klijente rejtinga 6; 5,5% od potražnog prometa u poslednjih 6 meseci za overdraft i poslovnu karticu zajedno, a u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
Perioddo 36 meseci
Instrumenti obezbeđenja kreditaadekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca kreditnog zahteva i ostalo u skladu sa kreditnom politikom Banke i Katalogom kolaterala Banke
Kamate i naknadeu skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom prihoda
Ostalokredit se odobrava pravnim licima i preduzetnicima koji  kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

- imaju otvoren tekući račun u Banci
- redovno izmiruju obaveze prema Banci
- nisu bili u blokadi u proteklih 12 meseci, 5 dana neprekidno, a 10 dana ukupno
- imaju 2 (dva) overena finansijska izveštaja i posluju u kontinuitetu