VISA Business Charge kartica

VISA Business charge kartica je međunarodna kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u okviru definisanih limita na svim prodajnim mestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu koji imaju istaknut VISA znak, kao i za plaćanje na Internetu. Za transakcije u inostranstvu Banka će izvršiti konverziju u dinare po prodajnom kursu Banke i u dinarima teretiti tekući račun pravnog lica. VISA Business charge kartica pojednostavljuje plaćanje svakodnevnih troškova. Njome brzo i lako možete plaćati troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, troškove voznog parka, sitnog inventara, itd.

Osnovne karakteristike VISA Business charge kartice

 • charge platna kartica
 • procenat mesečne otplate 100%
 • do 15. u mesecu možete izmiriti dugovanje za prethodni mesec
 • bez kamate ukoliko svoje obaveze izmirite na vreme (ako mesečnu obavezu ne izmirite do petnaestog, obračunava se zatezna kamata od prvog u mesecu)
 • rok važenja kredita 12 meseci

 

Pogodnosti VISA Business charge kartice

 • međunarodna platna kartica
 • čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
 • odobrena sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
 • mogućnost plaćanja putem interneta
 • promena PIN na bankomatima Erste Banke
 • ponovno štampanje PIN ukoliko ste ga izgubili ili zaboravili
 • broj korisnika kartice je neograničen
 • račun na adresu pravnog lica stiže jednom mesečno, zajedno sa specifikacijom troškova svakog pojedinačnog korisnika

 

Uz sve navedeno možete koristiti i sledeće dodatne pogodnosti:

 • dostavu izvoda o transakcijama i stanju računa na adresu preduzeća
 • upit u stanje na bankomatu
 • uvid u stanje i promet posredstvom NetBanking-a

 

Kako postati korisnik

Uslov za dobijanje VISA Business charge kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.

Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtevu za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.

Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business charge kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom stručnom saradniku. Stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
Karticu možete preuzeti kod stručnog saradnika kod kojeg ste podneli Zahtev za izdavanje.

Dokumentacija

 • 'Zahtev za izdavanje VISA Business kartice'
 • Rešenje o registraciji sa svim promenama
 • Osnivački akt i statut preduzeća
 • Izvod iz registra organa nadležnog za poslove statistike (statistički obrazac RJR)
 • Finansijski izveštaji (završni računi) za poslednja 2 obračunska perioda
 • Karton deponovanih potpisa
 • PIB
 • Menično ovlašćenje + ugovorno ovlašćenje

 

Napomena

 • Banka zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju
 • Ukoliko je u ranijem periodu klijent banci dostavio neki od gore nabrojanih dokumenata, nije u obavezi da ga ponovo dostavlja