VISA Business Electron kartica

VISA Business Electron kartica je međunarodna kartica vezana uz dinarski transakcioni račun pravnog lica. Može se koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u okviru definisanih limita na svim prodajnim mestima i bankomatima u zemlji i inostranstvu koji imaju istaknut VISA electron znak. Za transakcije u inostranstvu Banka će izvršiti konverziju u dinare po prodajnom kursu Banke i u dinarima teretiti tekući račun pravnog lica. VISA Business Electron kartica pojednostavljuje plaćanje svakodnevnih troškova. Njome brzo i lako možete plaćati troškove reprezentacije, poslovnih putovanja, troškove voznog parka, sitnog inventara, itd.

 

Osnovne karakteristike VISA Business Electron kartice

 • debitna platna kartica
 • rok važenja kartice 2 godine

 

Pogodnosti VISA Business Electron kartice

 • međunarodna platna kartica
 • čip (CHIP) kartica – povećava sigurnost i gotovo u potpunosti onemogućava zloupotrebu
 • Vaša sredstva su Vam dostupna bilo gde u svetu 24hx7dana u nedelji
 • promena PIN na bankomatima Erste Banke
 • broj korisnika kartice je neograničen

Uz sve navedeno možete koristiti i sledeće dodatne pogodnosti:

 • dostavu izvoda o transakcijama i stanju računa na adresu preduzeća
 • upit u stanje na bankomatu
 • uvid u stanje i promet putem NetBankinga

 

Kako postati korisnik

Uslov za dobijanje VISA Business Electron kartice je otvoren dinarski transakcioni račun u Banci.
Banka izdaje karticu na zahtev pravnog lica i to licima navedenim u Zahtev za izdavanje VISA Business kartice. Zahtev za izdavanje VISA Business kartice podnosi ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica. Zahtev sadrži opšte i finansijske podatke o podnosiocu zahteva, kao i podatke o ovlašćenim korisnicima za koje se traži izdavanje kartice uključujući ukupni limit i limite pojedinih ovlašćenih korisnika. Uz zahtev podnosilac prilaže i svu potrebnu dokumentaciju na osnovu koje Banka donosi Odluku o izdavanju kartice.

Da bi pravno lice postalo korisnik VISA Business Electron kartice, treba da se u prodajnom punktu Banke obrati svom stručnom saradniku. Stručni saradnik će zainteresovanom korisniku odgovoriti na sva dodatna pitanja i provesti ga kroz proces izdavanja kartice. Pri tome s Bankom kontaktira i sve ugovore sklapa lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.
Karticu možete preuzeti kod stručnog saradnika kod kojeg ste podneli Zahtev za izdavanje.

Dokumentacija

 • Popunjen i overen „Zahtev za izdavanje VISA Business kartice“
 • Kopija lične karte
 • OP obrazac (ukoliko ne postoji u Službi registra)
 • Kopija rešenja o registraciji (ukoliko ne postoji u Službi registra)
 • Kopija depo kartona (ukoliko ne postoji u Službi registra)
 • Kopija statističkog obrasca (ukoliko ne postoji u Službi registra)

 

Napomena

 • Banka zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju
 • Ukoliko je u ranijem periodu klijent banci dostavio neki od gore nabrojanih dokumenata, nije u obavezi da ga ponovo dostavlja