Korisni saveti

 • PIN (tajni broj) zapamtite i čuvajte u tajnosti. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni nikome da saopštite, pa ni zaposlenima policije ili Banke.
 • Ne odgovarajte ni na kakve e-mail poruke navodno od VISA ili MasterCard i nipošto ne popunjavajte obrasce koji traže unos detaljnih podataka o kartici, broju računa ili stanju na računu. U slučaju primanja takvog e-maila odmah obavestite Banku.
 • Nemojte čuvati svoju karticu zajedno s gotovinom ili čekovnom knjižicom.
 • Novu karticu potpišite odmah po primanju na predviđenom mestu na poleđini kartice.
 • Staru karticu kojoj je istekao rok prerežite kroz magnetsku traku pa je vratite Banci. Kartica čija je važnost istekla ili je zbog bilo kog razloga poništena, ne sme se koristiti.
 • Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Banke.
 • Kartica je vlasništvo Banke i na njen zahtev korisnik kartice obavezan je da je odmah prerezanu vrati.
 • Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga korisnik rešava na prodajnom mestu.
 • Vaša kartica mora biti prihvaćena na prodajnom mestu i bankomatu na kojem je istaknuta njena oznaka (DinaCard, VISA, Maestro, MasterCard, VISA Electron).
 • Zapišite brojeve svojih kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak, čuvajte ih odvojeno od samih kartica.
 • U slučaju otuđenja ili nestanka kartice odmah nazovite Banku na broj 021/ 677-21-16 . Taj vam je broj na raspolaganju 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
 • U slučaju da korisnik kartice ima reklamaciju na korišćenje kartice, može se obratiti u ekspozituru Banke i pismenim putem potvrditi reklamaciju. Krajnji rok za podnošenje reklamacije je trideset dana od dana dospeća obaveza.
 • Ako korisnik nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne sme je koristiti, već je o tome dužan da obavesti Banku.
 • Sve troškove zloupotrebe kartice nastale do trenutka prijave u Banku snosi korisnik kartice.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća možete se obratiti na broj telefona 0800-201-201