Kredit za refinansiranjeKredit za refinansiranje

Refinansirajte kredit (uključujući i naknadu za prevremenu otplatu kredita) i iskoristite mogućnost dobijanja dodatnih sredstva po posebnim uslovima. Bez naknade za odobrenje kredita!

Namena

Refinansiranje kredita (uključujući i naknadu za prevremenu otplatu kredita) preduzeća ili preduzetnika u drugim bankama na osnovu  Ugovora o kreditu i potvrde o stanju duga iz druge banke

Maksimalni iznos

U skladu sa kreditnom sposobnošću i bonitetom klijenta

Rok vraćanja

Na inicijalni rok prvobitnog odobrenja kredita u drugoj banci, a maksimalno do 84 meseca uz mogućnost odobrenja grace perioda do 12 meseci.

Način vraćanja

Rate - polugodišnje, šestomesečno, kvartalno, tromesečno ili mesečno

Instrumenti obezbeđenja

 

Adekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca kreditnog zahteva i ostalo u skladu sa kreditnom politikom Banke i Katalogom kolaterala Banke

Vrste kredita

Dinarski kredit uz valutnu klauzulu

Naknada za obradu kreditnog zahteva  0%