Krediti pokriveni novčanim depozitomKrediti pokriveni 100% novčanim depozitom / zalogom komisionih plasmana / zalogom vrednosnih papira

Krediti pokriveni novčanim depozitom služe za finansiranje dugoročnih potreba korisnika kredita gde kao obezbeđenje plasmana može biti:

  • 100% gotovinski depozit u dinarima ili devizama
  • garancija banke prihvatljive za Erste Bank
  • menica avalirana od strane banke prihvatljive za Erste Bank
  • hartije od vrednosti Republike Srbije;
Maksimalni iznos100% ponuđenog depozita odnosno 100% tržišne vrednosti hartija od vrednosti
Rok vraćanja

- Do 60 meseci uz mogućnost grejs perioda do 12 meseci

- Grejs period je uključen u rok otplate kredita

Način vraćanjaNa rate:  jednokratno, godišnje, dvanaestomesečno, polugodišnje, šestomesečno, kvartalno, tromesečno ili mesečno
Kamate i naknadeU skladu sa kreditnom sposobnošću i visinom prihoda
Instrumenti obezbeđenjaAdekvatan broj menica i ugovornih ovlašćenja podnosioca kreditnog zahteva, i ostalo u skladu sa kreditnom politikom Banke i katalogom kolaterala
Vrste kreditaDinarski kredit, Dinarski kredit uz valutnu klauzulu i Devizni kredit (u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju)
Ostalo

- Depozit, komisioni plasmani, odnosno hartije od vrednosti koje služe kao kolateral moraju imati dospeće minimalno deset radnh dana duže od roka dospeća kredita

- Vraćanje kredita može se izvršiti iz sredstava blokiranog depozita

- Instrumenti obezbeđenja kredita moraju ostati blokirani do konačne otplate kredita