Investicioni kredit - EIB linijaInvesticioni kredit - EIB linija

Investicioni kredit iz EIB linije namenjen je za finansiranje dugoročnih investicionih potreba malih preduzeća i preduzetnika. Maksimalni iznos kredita određen je Vašom kreditnom sposobnošću. Moguće je finansiranje projekata samo na teritoriji Republike Srbije. Plasmani iz sredstava ove kreditne linije mogu se odobravati sa ročnošću:

  1. do 2 godine za obrtna sredstva
  2. do 4 godine za trajna obrtna sredstva
  3. do 10 godina za investiciona sredstva

Kamatna stopa na kredite iz ove kreditne linije niža je od kamatne stope koja važi na tržištu, a za finansiranje istih projekata iz sredstava koja ne potiču iz EIB kreditnih linija. Kredit se odobrava kao dinarski sa valutnom klauzulom ili devizni  u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.