Devizne garancijeDevizne garancije

Banka na zahtev klijenta (nalogodavac) izdaje garancije korisniku garancije, u zavisnosti od karktera posla za koji garantuje.

Maksimalni iznosU zavisnosti od boniteta tražioca garancije
PeriodDo 5 godina
Osnovno obezbeđenjeAdekvatan broj blanko menica i ugovornih ovlašćenja tražioca kredita
Dodatno obezbeđenjeU skladu sa kreditnom politikom Banke
Valutna klauzulaBanka primenjuje valutnu klauzulu po protestovanoj garanciji i to uz indeksiranje u valuti u kojoj Banka izvrši plaćanje po garanciji
OstaloBanka izdaje sve vrste plativih i činidbenih garancija