Samostalni interni revizor prodajnih i pratećih funkcija