Prijava za predavanja

U cilju edukacije i informisanja klijenata o funkcionisanju finansijskog trzišta kao i mogućnostima ulaganja i upravljanja sredstvima Erste banka organizuje besplatna predavanja iz sledećih oblasti:

1. Devizno i novčano trzište

U ovom segmentu se obrađuju sledeće teme: Osnove funkcionisanja domaćeg i medjunardnog tržišta; Učesnici na tržištu;  Prikaz funkcinisanja međubankarskog deviznog tržišta;   Devizni kurs (Osnove, Izračun, Način formiranja, Faktori); Referentne  kamatne stope Euribor i Belibor; Trendovi na tržištu.

2. Ulaganje u hartije od vrednosti

U ovom segmentu se obrađuju sledeće teme: Potencijal tržišta hartija od vrednosti;  Trgovanje hartijama od vrednosti na međunarodnim tržištima sa osvrtom na domaće tržište; Kako uložiti sredstva u hartije; Trendovi na tržištu

3. Finansijski derivati i njihova uloga u modernom poslovanju

U ovom segmentu se obrađuju osnove i funkcionisanje glavnih finansijskih derivata - Devizni forvard (terminska kupoprodaja deviza), Devizni svop i Kamatonosni svop sa prikazom njihove funkcije i uticaja na poslovanje poslovnih subjekata.

Tokom predavanja prikazuju se konkretni primeri iz tekućeg dešavanja na tržištu.