Kastodi uslugeKastodi banka

Kastodi banka pruža sledeće usluge:

 • Usluge otvaranja i vođenja računa hartija od vrednosti kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u svoje ime, a za račun klijenta kastodi banke (kastodi račun);
 • Usluge  otvaranja i vođenja novčanih računa, i vršenje prenosa novčanih sredstava na osnovu instrukcija klijenta;
 • Čuvanje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava na računima;
 • Administriranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava odnosno kliring i saldiranje transakcija sa plaćanjem (DvP, RvP), izvršavanje transakcija bez plaćanja (DF, RF) i drugi novčani transferi;
 • Naplata prihoda koja proističu iz finansijskih instrumenata (dividende, glavnice, kamate, kuponi i ostali prihodi);
 • Obaveštavanje o korporativnim događajima, ostvarivanje prava koja proističu iz finansijskih instrumenata i izvršavanje naloga za korporativne aktivnosti;
 • Izveštavanje klijenata;
 • Usluge Banke za lokalne institucije kolektivnog investiranja propisane Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima;
 • Usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
 • Izvršava naloge za prenos prava iz hartija od vrednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrednosti i stara se o prenosu prava iz tih hartija;
 • Druge usluge povezane sa finansijskim instrumentima, koje su ugovorene između Klijenta i Banke,a nisu u suprotnosti sa ZTK.