Zaštita od rizika

Rizik predstavlja verovatnoću nastanka gubitka a njegovo eliminisanje predstavlja jedan od najvećih izazova u svakodnevnom poslovanju

● Preskočite jedne od najvećih prepreka u poslovnom svetu, devizni i kamatni rizik izborom nekog od finansijskih derivata iz naše ponude i obezbedite sebi stabilne prilive i odlive

Finansijski derivati su instrumenti zaštite od rizika nastali usled sveprisutne neizvesnosti na tržištu koji Vam omogućavaju da umanjite ili eliminišete nepovoljni uticaj kretanja deviznog kursa ili kamatnih stopa na Vaš rezultat  

● Zaštitu od deviznog rizika odnosno nepovoljnog uticaja na novčane tokove pa samim tim i na finansijski rezultat i kapital usled negativnog kretanja deviznog kursa pružaju sledeći instrumenti:
        ○ Depoziti sa valutnom klauzulom
        ○ Terminska kupoprodaja deviza (FX Forward)
        ○ Pokrivena terminska kupoprodaja deviza (Pokriveni Forward)
        ○ Devizni svop (FX Swap)

● Zaštitu od kamatnog rizikakojom se sprečava umanjenje finansijskog rezultata i kapitala usled negativnog kretanja kamatnih stopa pruža
         ○ Kamatni svop (Interest Rate Swap-IRS)