Terminska kupoprodaja deviza

Terminska kupoprodaja deviza (eng. FX Forward) Vam nudi mogućnost da fiksirate kurs po kome ćete kupiti ili prodati devize na budući datum. Ne dozvolite da neizvesnost kretanja kursa naruši vaše stabilno poslovanje

FX Forward predstavlja kuporpodaju deviza po unapred dogovorenom kursu na ugovoreni datum u budućnosti.
Kurs po kome se obavlja kupoprodaja deviza se naziva terminski ili forward kurs i formira se na osnovu trenutnog spot kursa i kamatnih stopa na valute koje su predmet transakcije.

 Ključne prednosti:

  • Zaštita od deviznog rizika, devizni kurs se unapred dogovara što eliminiše rizik od nepovoljnog kretanja deviznog kursa
  • Stabilni novčani prilivi i odlivi, uvoznici i izvoznici mogu unapred znati vrednost svojih obaveza i potraživanja u dinarima
  • Planiranje finansijskog rezultata je izvesnije kada se unapred dogovori kurs razmene deviza po osnovu prihoda i rashoda

Uslovi zaključenja:

  • Otvoren račun u Erste banci
  • Potpisivanje Okvirnog ugovora
  • Odobrenje limita (iznos i rok)
  • Popunjavanje Upitnika za procenu kategorije klijenta

 

Izvoznik u januaru izveze robu u vrednosti od 100.000 evra s tim što je ujedno ugovorio i naplatu te robe u februaru. Za mesec dana od isporuke do naplate robe kurs dinara prema evru može dosta da varira što unosi neizvesnost u poslovanje pogotovo ako se ima u vidu da izvoznici veći deo svojih obaveza plaćaju u domaćoj valuti tj. dinarima. Da bi se zaštitio od deviznog rizika, izvoznik može sa Bankom da zaključi terminski ugovor i da u januaru dogovori kurs po kome će razmeniti 100.000 evra od naplate svog izvoza. Na taj način će totalno eliminisati gubitak od negativnog kretanja deviznog kursa.
Sa druge strane, uvoznici robe koji imaju plaćanja ka inostranstvu u budućem periodu, mogu unapred sklopiti sa Bankom forvard ugovor kojim će dogovoriti kurs po kome će, u trenutku kad im bude trebalo, dobiti evre za izmirenje svojih obaveza. Na taj način se oslobađaju rizika da će doći do pada vrednosti dinara.