imageKamatni svop

Kamatni svop (eng. Interest Rate Swap-IRS) menja Vašu varijabilnu kamatnu stopu za fiksnu (ili obratno) i oslobađa Vas neizvesnosti oko visine troškova kamata u budućnosti jer će Banka plaćati Vašu varijabilnu stopu a Vi ćete Banci plaćati fiksnu stopu.

Kamatni svop predstavlja transakciju u kojoj Banka klijentu isplaćuje fiksnu a klijent Banci varijabilnu kamatu ili obrnuto na ugovorenu glavnicu s tim da se glavnica ne razmenjuje. Glavnica u ovom slučaju služi samo kao obračunska osnova za izračunavanje kamate jer se na nju primenjuju ugovorene kamatne stope

Ključne prednosti:

  • Eliminisanje kamatnog rizika, varijabilna kamata po kreditu se zamenjuje fiksnom što znači da bez obzira na kretanje kamatnih stopa iznos kamate po kreditu je fiksni
  • Stabilni novčani tokovi, budući odlivi po osnovu kamatnih stopa su unapred poznati što unosi stabilnost u poslovanje
  • Izbegnut je potencijalni gubitak koji može nastati usled rasta kamatnih stopa u slučaju otplate kredita sa varijabilnom kamatnom stopom

Uslovi zaključenja:

  • Otvoren račun u Erste banci
  • Potpisivanje Okvirnog ugovora
  • Odobrenje limita (iznos i rok)
  • Popunjavanje Upitnika za procenu kategorije klijenta

 

Ukoliko vraćate kredit od 1 milion evra, sa periodom otplate od 3 godine, polugodišnjim otplatama, kamatnom stopom 6M EURIBOR+1,5% možete zaključiti sa Bankom kamatni svop, koji će obuhvatiti isti iznos glavnice i period otplate kamate, po kome će vam Banka plaćati varijabilnu kamatnu stopu EURIBOR a vi Banci fiksnu kamatnu stopu od npr. 2%

Vaši mesečni troškovi po osnovu kamata bi iznosili 3,5% (2%+1,5%)

Svoj kredit ćete otplaćivati po ovoj fiksnoj stopi i na taj način finansijski rezultat neće zavisiti od kretanja EURIBOR-a čime se štitite od rasta kamate