Brokerski poslovi - poslovi sa hartijama od vrednosti (HOV)

Ovlašćena banka Erste Bank je jedan od ovlašćenih učesnika i stoji Vam na raspolaganju za sve vrste usluga koje se podrazumevaju promet hartija od vrednosti kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Erste Bank u toj ulozi ima dugogodišnje iskustvo što predstavlja bazu za efikasnu i pouzdanu realizaciji naloga naših klijenata.

Na domaćem tržištu trenutno se aktivno trguje akcijama srpskih kompanija,  obveznicama stare devizne štednje,zapisima trezora (pre svega na primarnom tržištu) i dugoročnim obveznicama , kao instrumentima duga čiji je emitent Republika Srbija.
 

Erste Bank a.d. Novi Sad poseduje dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje sledećih poslova:

  • Brokerski poslovi– trgovina sa hartijama od vrednosti (hov) u ime i za račun klijenta
  • Dilerski poslovi - trgovina sa hartijama od vrednosti (hov) u ime i za račun banke
  • Poslovi investicionog savetnika – pružanje savetodavnih usluga u vezi sa poslovanjem hov i drugih finansijskih instrumenata
  • Ostali poslovi sa hartijama od vrednosti koji se sprovode preko Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti
  • sprovođenje Prinudne kupovine akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  • sprovođenje Prindune prodaje akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  • sprovođenje Ponude za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija uskladu sa Zakonom o privrednim društvima
  • sprovođenje postupka otkupa akcija od nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  • prenos hartija od brednosti bez plaćanja (likvidacija,stečaj,poklon;zaloga,itd...)

 

Ove poslove Erste Bank a.d. Novi Sad obavlja u okviru Odelenja brokersko dilerskih poslova koje  se nalazi na Novom Beogradu, ul. Milutina Milankovića 11 b.

Kontakt telefon:
011 22 09 181

email. brokeri@erstebank.rs