Zapisi Trezora

Definicija

Trezorski zapisi / Državni zapisi (Državne hartije od vrednosti) su finansijski instrumenti koji predstavljaju dug države, čija je vrednost iskazana u domaćoj valuti, o čijoj emisiji u skladu sa zakonom, odlučuje Vlada ili ministar nadležan za poslove finansija. Dematerijalizovane su HOV što znači da se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa propisima te institucije. Uslovi i način primarne prodaje ovih hartija su uređeni Uredbom o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu.

Na primarnom tržištu se prodaju po diskontu na aukcijama putem aukcijske platforme na kojima učestvuju ovlašćeni učesnici odnosno finansijska institucija (banka, društvo za osiguranje, brokersko-dilersko društvo, penzioni fond i investicioni fond) koja ispunjava uslove za direktno učešće na aukcijama.

Državne zapise mogu kupiti sva domaća pravna i fizička lica preko ovlašćenih učesnika.

Aukcija državnih zapisa vrši se po jedinstvenoj ili po višestrukoj diskontnoj stopi.

Nalozi za kupovinu zapisa na aukcijama mogu biti konkurentni (sadrže podatke o količini i ceni) ili nekonkurentni (sadrže podatke samo o količini bez navođenja cene).

Na sekundarnom tržištu se takođe trguju po diskontu, a po dospeću imalac dobija nominalni iznos upisanih zapisa.

Trezor je dužan da utvrdi kalendar aukcija za datu budžetsku godinu.
Kalendar aukcija objavljuje se na internet stranici Ministarstva finansija i internet stranici Trezora.

Javni poziv za aukciju objavljuje se na internet stranici Ministarstva finansija i Trezora i putem aukcijske platforme Trezora.
Trezor je dužan da putem javnog poziva informiše ovlašćene učesnike najkasnije tri radna dana pre svake aukcije o:

  • metodi aukcije
  • obimu emisije (broju komada državnih hartija koje će biti emitovane)
  • datumu emisije
  • vrsti hartija od vrednosti
  • pojedinačnoj nominalnoj vrednosti
  • datumu dospeća državnih hartija
  • minimalnom iznosu na koji ponuda može da glasi
  • maksimalnoj količini državnih hartija koju jedno pravno ili fizičko lice može da kupi

Postupak saldiranja po osnovu primarne prodaje državnih hartija vrši Centralni registar.

Cena/Izračunavanje

Trezorski zapisi glase na dinare, prodaju se uz diskont sa rokovima dospeća do dve godine (3, 6, 12, 18, 24 meseca, 53w), pri čemu Trezor na dan dospeća zapisa isplaćuje nominalnu vrednost naznačenu na tim zapisima.

Cena državnih hartija iz naloga za trgovanje iskazuje se po diskontnoj stopi koja je sastavni deo akta o emisiji državnih hartija i javnog poziva.

Iznos diskontovane cene državnih hartija od vrednosti po komadu izračunava se na

godišnjem nivou, po formuli:

 

Ukupna diskontovana vrednost ponude predstavlja proizvod diskontovane cene navedene u nalogu i količine državnih hartija koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

Državne hartije mogu kupovati sva domaća pravna i fizička lica, preko ovlašćenih učesnika (ovlašćene banke ili brokerskih kuća). Minimalna količina za kupovinu je u nominalnom iznosu 200.000,00 dinara ako su zapisi nominovani u dinarima, ili 1.000,00 evra ako su nominovani u evrima.

Ako su predmet trgovanja zapisi ročnosti do godinu dana saldiranje se vrši na T+0.

Ako su predmet trgovanja zapisi ročnosti preko godinu dana, saldiranje se vrši na T+2, ili T+3 (u javnom pozivu je tačno precizirana dužina saldiranja za svaku aukciju).

Korišćena literatura:  http://www.investopedia.com