Vrste naloga za trgovanje sa hov

Nalog za trgovanje sa hov koji broker u ime člana Berze ispostavlja na Berzi za račun klijenta, može biti ispostavljen isključivo na osnovu naloga klijenta, odnosno lica koga je klijent ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun ispostavlja naloge za trgovanje.

Nalog za trgovanje član Berze dužan je da ispostavi na Berzi odmah, po proveri pokrivenosti naloga klijenta u skladu sa Pravilima berze, ukoliko je berzanski sastanak za hartiju od vrednosti u toku u trenutku prijema naloga, odnosno na prvom narednom berzanskom sastanku, osim ukoliko klijent u nalogu za trgovanje ne odredi drugačije.

Član Berze dužan je da na Berzi ispostavlja naloge klijenata po redosledu utvrdjenom aktima člana Berze, ako drugačije nije određeno Pravilima berze.

U trgovanju hartijama od vrednosti, članovi Berze trenutno mogu ispostavljati sledeće vrste naloga za trgovanje:

Prema veličini:

 • pojedinačni nalog klijenta
 • zbirni nalog

Prema vrsti transakcije:

 • kupovni
 • prodajni

Pema vremenu trajanja:

 • dnevni
 • do dana, u roku trajanja najduže 90 dana
 • do opoziva - rok trajanja 90 dana

Prema ceni:

 • limit nalog
 • tržišni nalog, koji po vremenu trajanja može da bude samo – dnevni
 • nalog za povlačenje

Posebni:

 • nalog za promenu (modifikaciju) ispostavljenog naloga u BelexFix
 • market mejker nalog
 • nalog za blok trgovanje

Vrste i način ispostavljanja naloga za trgovanje koje član Berze može ispostaviti na Berzi zavise od vrste hartija od vrednosti, metode trgovanja, faze trgovanja i drugih uslova.

Limit nalozi mogu biti u jednom od sledećih statusa:

 • aktivni – limit nalozi koji sadrže cenu u okviru utvrđene zone fluktuacije
 • neaktvini – limit nalozi koji sadrže cenu van okvira utvrđene zone fluktuacije

Tržišni nalozi mogu biti samo i isključivo u aktivnom statusu.

Korišćena literatura: http://www.belex.rs/regulativa/osnovna_akta

Na inostranim tržištima vrste naloga su definisane aktima organizatora tržišta.