Obveznice

Dužnička hartija od vrednosti kojom se izdavalac obavezuje (predstavlja dug izdavaoca kao rezultat njegove potrebe za dugoročnim finansiranjem) da će donosiocu određenog dana isplatiti iznos naveden na obveznici sa kamatom, ili drugačije ako je tako određeno. Izdavalac ima obavezu da vlasniku obveznice plati kamatonosni prihod u dogovorenim vremenskim periodima i da isplati glavnicu po dospeću obveznice.