Dokumentacija

Kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti (HOV), na regulisanom tržištu i multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) sva pravna i fizička lica mogu da obavljaju isključivo preko berzanskih posrednika (ovlašćene banke ili brokerske kuće).

Ovlašćena banka Erste Banka  a.d. Novi  Sad  klijentima pruža sve vidove usluga kao berzanski posrednik.

Ukoliko ste zainteresovani za kupoprodaju finansijskih instrumenta (akcije, obveznice stare devizne štednje...), potrebno je  da u najbližoj filijali Erste banke a.d., zaključite Ugovor o brokerskim poslovima i Ugovor o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata.

Ukoliko ste domaće fizičko lice, pri  zaključivanju Ugovora o brokerskim poslovima i Ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenatasa Erste Bank a.d. Novi Sad  potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • Lična karta
 • Punomoćje  - ukoliko klijent ima punomoćnika, potpisano i overeno kod nadležnog suda

Ukoliko ste Vlasnik obveznica stare devizne štednje koje bi ste želeli da prodate potrebno je da uz pomenutu dokumentaciju priložite i izvod sa vlasničkog računa u banci u kojoj su obveznice deponovane, ako obveznice nisu u Erste Bank a.d. Novi Sad.

Ukoliko ste domaće pravno lice, za zaključivanje Ugovora o brokerskim poslovima i Ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenatasa Erste Bank a.d. Novi Sad a.d, potrebna vam je sledeća dokumentacija:         

 • Izvod iz Agencije za privredne subjekte (ne starija od 3 meseca)
 • Rešenje o PIB-u
 • OP obrazac – obrazac overenih potpisa lica koja zastupaju kompaniju
 • Kopije ličnih karata lica iz OP-a
 • Fotokopije ličnih dokumenata vlasnika (ako je vlasnik pravno lice, potrebno je nabaviti dokumentaciju i za njega i tako sve do poslednjeg fizičkog lica koje ima bar 25% vlasništva)
 • Ovlašćenje za potpisnike, ukoliko nisu lica navedena u OP obrascu
 • Bančin obrazac o vlasničkoj strukturi kompanije (dostupan na šalteru)

Ukoliko ste strano fizičko, ili pravno lice, potrebno je obezbediti poreskog  punomoćnika,  fizičko lice, sa srpskim državljanstvom koje će:

 • u Vaše ime i za Vaš račun u poreskoj upravi dobiti poreski identifikacioni broj (PIB broj) za nerezidenta
 • Da nakon završene trgovine u Srbiji i povlačenja novčanih sredstava u zemlju sedišta, preduzeme sve pravne i faktičke radnje radi  transfera preostalih sredstava

Da bi Vaš punomoćnik dobio PIB broj neophodno je da pripremite:

Ukoliko ste strano fizičko lice:

 • Kopija pasoša (overena kod ovlašćenog notara)
 • Ovlašćenje za poreskog punomoćnika (overeno kod ovlašćenog notara)
 • Punomoćje - ukoliko klijent ima punomoćnika, potpisano i overeno kod nadležnog organa

Ukoliko ste strano pravno lice:

 • Dokaz o registraciji pravnog subjekta iz odgovarajućeg registra zemlje sedišta, ne stariju od 3 meseca, koji mora da sadrži: ime pravnog subjekta, identifikacioni broj, datum osnivanja, adresu sedišta pravnog subjekta, spisak direktora
 • Kopije ličnih dokumenata direktora
 • Vlasničku strukturu pravnog subjekta, do poslednjeg fizičkog lica, sa najmanje 25% učešća
 • Kopije ličnih dokumenata vlasnika

Svaki od navedenih dokumenata mora biti dostavljen u originalu, ili kopiji overenoj od strane ovlašćenog notara, kao i preveden kod ovlašćenog sudskog prevodioca na srpski jezik.

Gore navedena dokumenta, zajedno sa Rešenjem o PIB broju koje će Vam obezbediti poreski punomoćnik sa bančinim obrascima ovlasničko strukturi I politički izloženim licima  dovoljna su berzanskom posredniku Erste Bank a.d. Novi Sad, kako bi sa klijentom sklopio:

 • Ugovor o otvaranju i vođenju vlasničkog računa finansijskih instrumenata (otvaranje vlasničkog računa pri Centralnom Registru)
 • Ugovor o brokerskim poslovima

Nakon dobijanja PIB broja i kompletiranja dokumentacije kod berzanskog posrednika Erste Bank  a.d. Novi Sad, potrebno je otvoriti namenske dinarske ili devizne račune za trgovinu hartijama od vrednosti.

Ukoliko klijent koristi usluge kastodi servisa, potrebna dokumentacija je slična kao gore pomenuta, za svaku od navedenih vrsta klijenata, sa razlikom što Potvrdu o poreskom identifikacionom broju, kao i brojeve trgovačkih računa, Erste banci dostavlja kastodi banka klijenta, a klijent dodatno Erste banci dostavlja Settlement instrukcije na svom memorandumu, u kojima navodi pun naziv svoje kastodi banke i način na koji želi da ga zaposleni Erste banke a.d., izveštava o izvršenim trgovačkim transakcijama.

Pre svake kupovine HOV, kupac je dužan da dostavi Potvrdu o deponovanim sredstvima na namenskom novčanom računu za kupovinu. Potvrdu je dužna da izda poslovna banka kod koje klijent ima otvoren namenski novčani račun. Potvrda je neophodna kao pokriće naloga za kupovinu HOV.

Nakon realizacije naloga kupovine/prodaje, klijentu se dostavlja Obaveštenje o realizaciji naloga. Ovu potvrdu/obaveštenje klijent dostavlja nadležnoj Poreskoj upravi kao osnov za obračun Poreza na eventualnu kapitalnu dobit.

Nakon realizacije naloga kupovine/prodaje potrebna su tri radna dana  (na domaćem tržištu, na insotranom zavisi od akata organizatora tržišta) za saldiranje transakcije. Ukoliko je realizovan nalog prodaje, novac će nakon tri radna dana biti uplaćen na namenski novčani račun za prodaju akcija kod poslovne banke, odnosno ukoliko je realizovan nalog kupovine, akcije će trećeg radnog dana od dana realizacije biti uknjižene na račun hartija od vrednosti u Centralnom registru.

Na zahtev klijenta, Erste Bank a.d. Novi Sad  može Centralnom registru (za trgovanje na domaćem tržištu) zatražiti prevremeno saldiranje realizovane transakcije, koje druga strana transakcije može i ne mora da prihvati:

 • T+0 - transakcija će biti saldirana istog dana
 • T+1 - transakcija će biti saldirana prvog sledećeg radnog dana
 • T+2 - transakcija će biti saldirana drugog radnog dana od dana realizacije