Ino trading

Putem mreže Erste banke u mogućnosti smo da za klijente ispostavimo naloge na sva relevantna svetska tržišta koja pokriva Erste Group Bank AG.


Šest koraka kako ispostaviti nalog za INO trgovanje:

Kupovina/Prodaja
• Dolazak u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
• Sklapanje Ugovora o brokerskim poslovima i Ankesa za trgovanje u inostranstvu
• Otvaranje deviznog računa
• Otvaranje namenskog deviznog računa za trgovanje u inostranstvu
• Prenos sredstava sa deviznog na nemenski devizni račun
• Davanje naloga brokeru neposredno, telefaxom ili meilom (meilom - 24h dnevno)

Prodaja sa dematerijalizacijom sertifikata
• Dolazak u najbližu filijalu Erste banke sa originalom lične karte ili pasoša
• Sklapanje Ugovora o brokerskim poslovima i Ankesa za trgovanje u inostranstvu
• Otvaranje deviznog računa
• Otvaranje namenskog deviznog računa za trgovanje u inostranstvu
• Dostavljanje originala sertifakata o posedovanju finansijskih instrumenata
• Dematerijalizacija sertifakata o posedovanju finansijskih instrumenata
• Davanje naloga prodaje brokeru neposredno, telefaxom ili meilom (meilom 24h dnevno)